Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z siłowni MOSiR

 1. Siłownia znajdująca się w budynku hali akrobatyczno-sportowej przy ul. Urszuli 22 jest własnością Miasta Zielona Góra i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Zielonej Górze.
 2. Wszystkie osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem a także instrukcjami użytkowania i obsługi urządzeń treningowych oraz postępowania zgodnie z ich postanowieniami. 
 3. Za korzystanie z siłowni pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem MOSiR.
 4. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania, przepisy regulaminu lub nie przestrzegające obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych, mogą być usunięte z siłowni bądź nie wpuszczane na siłownię przez obsługę.
 5. W siłowni obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia napojów alkoholowych oraz stosowania środków odurzających.
 6. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 7. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
 9. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach oraz samodzielnego poprawiania płyt w stosach.
 10. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w  należytym stanie technicznym i w odpowiednim miejscu.
 11. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
 12. W  przypadku zauważenia usterek należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze.
 13. MOSiR nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na siłowni.
 14. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wskutek niewłaściwego  użytkowania zobowiązane są do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.
 15. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń treningowych - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyrektor MOSiR