Regulamin

Regulamin

Regulamin Korzystania ze Ścianki Wspinaczkowej MOSiR

  

 I. Zasady ogólne

 1.  Ścianka wspinaczkowa jest własnością Miasta Zielona Góra i znajduje się w Hali Akrobatyczno-Sportowej przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (zwanego dalej: MOSiR).
 2. Przez określenie „ścianka wspinaczkowa” rozumie się samą ściankę wspinaczkową oraz część sali sportowej wokół ścianki przykrytą materacami i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze ścianki wspinaczkowej oraz postępowania na jej terenie. Wszystkie osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Ścianka wspinaczkowa czynna jest od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem korzystania dostępnym u obsługi Hali Akrobatyczno-Sportowej oraz w siedzibie MOSiR (Dział Sportu i Marketingu).
 5. Ze ścianki wspinaczkowej mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu i sposobu korzystania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (Dział Sportu i Marketingu).
 6. Przed wejściem na ściankę wspinaczkową wszystkie osoby zobowiązane są do podpisania oświadczenia dla pełnoletnich użytkowników ścianki wspinaczkowej lub oświadczenia dla rodziców/opiekunów dzieci chcących wspinać się na ściance wspinaczkowej dostępnych u instruktora.
 7. Jakiekolwiek usterki i nieprawidłowości związane ze ścianką wspinaczkową zauważone podczas użytkowania ścianki wspinaczkowej i jej infrastruktury winny być niezwłocznie zgłaszane instruktorowi oraz obsłudze Hali Akrobatyczno-Sportowej, jak również w sekretariacie MOSiR przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 8. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

II     Zasady korzystania ze ścianki wspinaczkowej:

 1.  Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność.
 2. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody instruktora.
 3. Liczba osób korzystających ze ścianki wspinaczkowej jest ograniczona. Maksymalnie może na niej przebywać 12 osób.
 4. Na ściance wspinaczkowej obowiązuje zakaz używania sprzętu do asekuracji nie mającego odpowiedniego atestu bądź przy jakiegokolwiek podejrzeniach o jego wadach i usterkach technicznych, co eliminuje go jako sprzęt pewny i bezpieczny.
 5. Wspinanie z dolna? asekuracja? dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki na podstawie okazanego zaświadczenia lub deklarujących umiejętność takiej asekuracji; ocena poprawności należy do instruktora.
 6. Na ściance wspinaczkowej obowiązuje zakaz samowolnego odkręcania i przykręcania chwytów, stopni, struktur itp.
 7. Niedopuszczalne są zmiany posadowienia stałych punktów asekuracyjnych.
 8. Na ściance wspinaczkowej obowiązuje zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Wspinanie się bez asekuracji może odbywać się do wysokości 2,5 metra (do pierwszej linii stałych punktów asekuracyjnych).
 10. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo na ściance wspinaczkowej. Należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń.
 11. Każdy punkt indywidualnej asekuracji górnej złożony jest z 2 punktów asekuracyjnych (karabinków). Przeznaczony jest do przyjęcia (wpięcia) tylko 1 liny asekuracyjnej.
 12. Lina do asekuracji górnej powinna być wpięta w oba punkty(karabinki) asekuracyjne.
 13. Podczas wspinania z dolną asekuracją należy wpinać się do wszystkich punktów asekuracyjnych będących w linii pokonywanej drogi wspinaczkowej.
 14. Nie wolno wykorzystywać pojedynczego punktu asekuracyjnego (przelotowego) przeznaczonego do asekuracji dolnej jako punktu (stanowiska) asekuracyjnego do asekuracji górnej.
 15. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej liczby wspinaczy na ścianie.
 16. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących we wspinaczce.
 17. Nie wolno jednocześnie wspinać się na drogach wspinaczkowych sąsiadujących ze sobą jeśli miałoby to stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników ścianki wspinaczkowej.
 18. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów (wzór oświadczenia dostępny jest u instruktora).
 19. Wszystkich korzystających ze ścianki wspinaczkowej obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie sportowe obuwie zmienne.
 20. Na terenie ścianki wspinaczkowej obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

III     Odpowiedzialność

 1.  Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu lub ścianki wspinaczkowej wskutek niewłaściwego użytkowania zobowiązane są do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.
 2. Za niewłaściwe zachowanie, rażące naruszenie regulaminu lub nie stosowanie się do zaleceń instruktora, korzystający może zostać natychmiast usunięty ze ścianki wspinaczkowej.
 3. Za przedmioty wartościowe, garderobę oraz inne przedmioty lub dokumenty pozostawione bez opieki na terenie ścianki wspinaczkowej MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu ścianki wspinaczkowej i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa korzystania ze ścianki wspinaczkowej MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Przypadki nieprzestrzegania niniejszego regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi, obsłudze Hali Akrobatyczno-Sportowej, jak również w sekretariacie MOSiR przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyrektor MOSiR

Zielona Góra, kwiecień 2018 r.