MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze jest jednostką budżetową Miasta Zielona Góra.

Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie kultury fizycznej, w szczególności przez sport i rekreację ruchową i prowadzenie informacji i promocji turystycznej miasta.

Zadania jakimi zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze:

  • utrzymanie i eksploatacja pozostających w posiadaniu Ośrodka placów, urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem;
  • wspomaganie działań tworzących dogodne warunki do uprawiania aktywnego odpoczynku;
  • współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej w tworzeniu programów upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej;
  • finansowanie, dofinansowanie i organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych, imprez masowych dla młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych;
  • współpraca z innymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych;
  • udostępnianie placów, urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych, będących w posiadaniu Ośrodka, klubom, organizacjom sportowym, szkolnym i innym jednostkom oraz osobom fizycznym w celu organizowania imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych;
  • systematyczne uzupełnianie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzęt sportowo – rekreacyjny;
  • prowadzenie spraw z zakresu budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów obiektów oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych;
  • powoływanie i prowadzenie własnych grup sportowych;
  • prowadzenie miejskiej informacji turystycznej oraz organizowanie ekspozycji zielonogórskich podczas targów turystycznych w kraju i za granicą.