Regulamin hali

Regulamin korzystania z hali akrobatyczno-sportowej MOSiR 

  

 1. Hala akrobatyczno-sportowa zwana dalej „Halą” jest własnością Miasta Zielona Góra i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Hala jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 22.00, w soboty, niedziele i święta zgodnie z harmonogramem MOSiR.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Hala nie jest miejscem powszechnie dostępnym lecz przeznaczonym dla grup zorganizowanych. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Dyrektora MOSiR z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.
 5. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką pełnoletniego uprawnionego nauczyciela, trenera-instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
 6. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem MOSiR.
 7. W przypadku organizacji imprez lub zawodów, a także ze względu na awarię urządzeń, przeglądy techniczne, prace konserwacyjno- remontowe itp. Hala lub poszczególne jej części mogą zostać czasowo zamknięte.
 8. Rezerwacji Hali można dokonać w sekretariacie MOSiR osobiście bądź telefonicznie (nr tel. 68 412 50 01), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 9. Na terenie Hali obowiązuje zakaz:
 • palenia tytoniu, odpalania środków pirotechnicznych;
 • spożywania napojów alkoholowych, i środków odurzających oraz przebywania na Hali pod ich wpływem;
 • zaśmiecania obiektu (np. słonecznikiem);
 • wprowadzania zwierząt;
 • niszczenia urządzeń sportowych i podłogi Hali;
 • zachowania stwarzającego zagrożenie dla innych użytkowników Hali wnoszenia na teren materiałów i przedmiotów niebezpiecznych tj. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
 1. Obowiązkiem osób korzystających z Hali jest:
 • posiadanie stroju sportowego, w szczególności odpowiedniego obuwia.
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w wyposażeniu hali,
 • pozostawianie po zakończeniu korzystanie z Hali szatni pomieszczeń w odpowiednim porządku
 • przestrzegania przepisów BHP  i p.poż.
 1. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzania i pozostawiania po każdym korzystaniu z Hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych
 2. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Hali oraz w przypadku zauważenia nieprawidłowości lub uszkodzeń należy niezwłocznie informować obsługę.
 3. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 4. Na terenie Hali MOSiR nie świadczy usług przechowywania.
 5. Dyrektor MOSiR oraz upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu.
 6. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy regulaminu, na żądanie obsługi Hali mają obowiązek jej opuszczenia, bądź mogą zostać niewpuszczone na Halę.
 7. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wskutek niewłaściwego użytkowania zobowiązane są do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.
 8. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Dyrektor MOSiR     29.03.2019