Regulamin

Regulamin boiska ze sztuczną nawierzchnią

  

I. Cześć Ogólna

 1. Boisko jest administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (zwany dalej MOSiR), ul. Sulechowska 41 tel. 68/4125001, mosir@mosir.zgora.pl
 2. Obiekt nie jest miejscem powszechnie dostępnym lecz przeznaczonym dla grup zorganizowanych. Korzystanie z boiska odbywa się na podstawie grafiku za zgodą MOSiR.
 3. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.
 4. Uznaje się, iż wszystkie osoby korzystające z boiska, zapoznały się z niniejszym regulaminem i zobowiązały się do przestrzegania jego zasad.
 5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.
 6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • palenia tytoniu, rozniecania ognia, odpalania środków pirotechnicznych;
 • spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływami;
 • zaśmiecania obiektu (np. słonecznikiem)
 • wprowadzania zwierząt;
 • wprowadzania i poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie;
 • wchodzenia i wieszania się na bramkach, konstrukcjach i ogrodzeniu;
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
 • korzystania z boiska w godzinach nocnych;
 • zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników boiska
 1. Zabrania się wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych tj.   butelki, puszki, kubki itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
 2. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe tzw. szutrówki.
 3. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

II. Zasady korzystania z boiska

 1. Grupy zorganizowane korzystające z boiska odbywają zajęcia według ustalonego grafiku.
 2. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera-instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
 3. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
 4. Za bezpieczeństwo użytkowników imprez zorganizowanych na boisku odpowiada organizator imprezy.
 5. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze obiektu lub MOSIR.

III. Odpowiedzialność

 1. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, garderobę oraz inne przedmioty lub dokumenty pozostawione bez opieki na terenie boiska.
 2. Za niewłaściwe zachowanie, rażące naruszenie regulaminu lub nie stosowanie się do zaleceń obsługi boiska, korzystający może zostać natychmiast usunięty z boiska.
 3. Przypadki nieprzestrzegania niniejszego regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze boiska lub MOSiR.

Zielona Góra 22 sierpień 2014 r. – Dyrektor MOSiR