Regulamin

Regulamin Stadionu sportowego MOSiR

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504), wprowadza się poniższy regulamin imprezy masowej

  

I. Część ogólna.
 1. Stadion przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze jest obiektem sportowo - rekreacyjnym będącym własnością Miasta Zielona Góra, w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

 2. Każdy kto przebywa na terenie stadionu, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

 3. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu bądź nie wpuszczane na stadion przez obsługę.

 4. Stadion należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem

 5. Skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, ul. Sulechowska 41, Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

II. Zasady korzystania z obiektu:

 1. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich oraz lekkoatletycznych i innych imprez o charakterze rekreacyjno - sportowym.

 2. Obowiązkiem osób korzystających ze stadionu jest:

 • zastosowanie się do poleceń obsługi

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania ze stadionu;

 • uzgodnienie z obsługą godzin wstępu na stadion.

 • Na stadionie obowiązuje strój sportowy, w szczególności odpowiednie obuwie.

 • Na stadionie obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania:

 • broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

 • przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,

 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

 • materiałów wybuchowych,

 • wyrobów pirotechnicznych,

 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 • środków odurzających, lub substancji psychotropowych,

 • fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

 • napojów alkoholowych,

 • wprowadzania zwierząt.

 • Zajęcia grup korzystających z obiektu powinny odbywać się w obecności opiekuna (instruktora, trenera).

 • Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu jedynie pod opieką osób dorosłych​

III. Szczególne zasady obowiązujące podczas imprez masowych:

 1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził ani nie zagrażał innym. W trakcie imprezy dozwolone jest przebywanie jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności oznaczone są odpowiednimi znakami informacyjnymi.
 2. Korzystający ze stadionu powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej i informacyjnej oraz do zaleceń spikera stadionu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw, korzystający są zobowiązani na, żądanie policji albo służby porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane na kartach wstępu lub innych dowodach wejścia na imprezę.
 4. Wszystkie wejścia i wyjścia uraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie umożliwiającym swobodne przejście lub przejazd w zależności od przeznaczenia, w szczególności zabronione jest zajmowanie tych miejsc w sposób uniemożliwiający swobodne przejście lub przejazd.

​​IV. Odpowiedzialność i kary

   Art. 54.

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

    Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

    Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

    Art. 57. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

    Art. 58.

 1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje warunków bezpieczeństwa określonych w art. 6 ust. 1, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.

    Art. 59.

 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

    Art. 60.

 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
 4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

    Art. 61. Spiker zawodów sportowych, który swoim zachowaniem prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

    Art. 62. Jeśli sprawca ukarany lub skazany za czyny zabronione, o których mowa w art. 54-61, w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania lub skazania, popełnia ponownie podobne umyślne wykroczenie lub przestępstwo, sąd może wymierzyć karę do górnej granicy jej ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

    Art. 63. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 54-57 prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651).

    Art. 64. Postępowanie w sprawach o przestępstwa określone w art. 58-61 prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 54a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.7)).

    Art. 65.

 1. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888), lub o którym mowa w art. 54-56 niniejszej ustawy, popełnione w związku z imprezą masową artystyczno-rozrywkową, sąd może orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
 2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń, lub o którym mowa w art. 54-56 niniejszej ustawy, popełnione w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
 3. Środek, o którym mowa w ust. 2, połączony jest z obowiązkiem osobistego stawiennictwa, w jednostce organizacyjnej Policji lub miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
 4. Sąd, orzekając środek karny, o którym mowa w ust. 2, określa rodzaje masowych imprez sportowych lub meczów piłki nożnej, w czasie trwania których ukarany jest obowiązany do osobistego stawiennictwa w jednostce Policji, w tym określa: nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres terytorialny obowiązywania orzeczonego środka.

    Art. 66. Wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową.

    Art. 67. Zakaz wstępu na imprezę masową, o którym mowa w art. 65, dotyczy również meczu piłki nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    Art. 68. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania orzeczonego za wykroczenie albo przestępstwo obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej albo skazanej, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej, uwzględniając sposób dokumentowania wykonania tego obowiązku.