Regulamin

Regulamin Kompleksu Sportowego przy ulicy Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze

  


I. Definicje 

     Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Kompleks Sportowy — Basen i Hala.
 2. MOSiR — Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, zarządca Kompleksu.
 3. Basen — basen z halą basenową.
 4. Grupa Zorganizowana — grupa licząca co najmniej 5 osób, posiadająca pełnoletniego opiekuna.
 5. Opiekun Grupy — osoba odpowiedzialna za grupę.
 6. Obsługa — pracownicy MOSiR świadczący pracę na terenie Kompleksu.

II. Informacje ogólne

 1. Kompleks Sportowy jest własnością Miasta Zielona Góra, znajdującą się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Wraz z wejściem na teren Kompleksu każda osoba zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi w Kompleksie i do przestrzegania ich postanowień.
 3. Rzeczy znalezione na terenie Kompleksu należy przekazać Obsłudze. Ich odbiór może nastąpić w ciągu 3 tygodni. Po tym czasie zostaną one protokolarnie zniszczone.
 4. Reklamacje, skargi i wnioski dotyczące usług świadczonych przez MOSiR należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie MOSiR, Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

III. Godziny otwarcia

 1. Kompleks czynny jest w godzinach:
  poniedziałek-piątek:  6.00-22.00
  sobota: 7.00-21.00
  niedziela: 10.00-20.00
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników, w przypadku organizacji imprez lub zawodów a także ze względu na przeglądy techniczne, prace konserwacyjno – remontowe, poszczególne części Kompleksu mogą zostać czasowo zamknięte.

IV. Ogólne zasady korzystania z Basenu

 1. Z Basenu mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 2. Dzieci poniżej lat 13 mogą przebywać na Basenie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Dzieci powyżej 13 lat muszą udokumentować swój wiek na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek.
 3. Na Basenie obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy przylegający do ciała tj. strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub w uzasadnionych przypadkach strój nurka.
 4. Użytkownicy przed wejściem na Basen zobowiązani są do skorzystania z prysznica.
 5. W celu zapewnienia Użytkownikom maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i komfortu zabrania się:
 • biegania po obrzeżach basenów oraz po terenie Basenu,
 • wskakiwania do wody,
 • wpychania do wody innych użytkowników,
 • zanurzania osób korzystających z kąpieli,
 • wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach,
 • używania w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących,
 • wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów,
 • siadania lub wieszania się na linach torowych,
 • stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpośrednio lub pośrednio bezpieczeństwu swojemu lub innych osób,
 • organizowania wszelkiego rodzaju gier piłkami poza wyznaczonymi zajęciami prowadzonymi pod nadzorem opiekuna,
 • przebywania na basenie z gumą do żucia,
 • spożywania produktów żywnościowych oraz napojów,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • pływania w poprzek torów,
 • wchodzenia na Basen z ostrymi przedmiotami, zawieszkami, łańcuszkami, zegarkami etc.,
 • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.
 1. Na torach Basenu obowiązuje ruch prawostronny.
 2. W czasie godzin ogólnodostępnych dopuszcza się jednoczesną obecność na pływalni do 10 osób na jednym torze (w przypadku dzieci do 16 r. ż. do 12 osób) a 72 w całym basenie.
 3. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, (np. ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, z chorobami układu krążenia), a także kobiety w ciąży, winny korzystać z Basenu stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością. W powyższych sytuacjach korzystanie z Basenu odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie informować ratowników dyżurnych, prowadzących rejestr wypadków.
 5. W kasie basenowej Użytkownik otrzymuje paragon oraz bilet za usługę korzystania z Basenu.
 6. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do 18 r. ż. po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek.
 7. Płatność za dokonane usługi możliwa jest gotówką lub przy pomocy wcześniej wykupionego karnetu.
 8. Sprzedaż karnetów na Basen dla klientów indywidualnych odbywa się w kasie basenowej.
 9. Sprzedaż karnetów na Basen dla firm odbywa się w biurze MOSiR w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze.
 10. Faktury VAT za korzystanie z Basenu wystawiane są w księgowości MOSiR w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ulicy Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze. Faktury wystawiane są na podstawie paragonu fiskalnego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wydania paragonu, w godzinach od 8.00 do 15.00.
 11. Wchodzący na Basen zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia na klapki basenowe. Pozostawianie rzeczy osobistych poza czasem korzystania z obiektu jest zabronione.
 12. Korzystanie z szafek ubraniowych w przebieralniach jest obowiązkowe. Za rzeczy pozostawione w szafkach ubraniowych MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 13. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wysokości 20 zł, płatnych w kasie basenowej.
 14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnie dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 15. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników mogą być usunięte z terenu obiektu, bez prawa do zwrotu kosztów zakupu biletu.
 16. Na dźwięk basenowego sygnalizatora wszystkie osoby przebywające w basenie powinny niezwłocznie wyjść z wody i opuścić Basen zgodnie ze wskazaniami ratowników oraz Obsługi.
 17. Po opuszczeniu Basenu czas przebywania w szatni basenowej nie może przekraczać 15 minut.
 18. Za bezpieczeństwo  osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialni są ratownicy pełniący dyżur.
 19. Telefon alarmowy znajduje się w pomieszczeniu socjalnym dyżurujących ratowników.

V. Obsługa grup dzieci i młodzieży

 1. Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 uczestników. Na każde 15 osób przypadają 2 wejścia bezpłatne dla opiekunów. Każdy następny opiekun jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika obowiązującego na Basenie.
 2. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci. Na każde 10 osób przypadają 2 wejścia bezpłatne dla opiekunów. Każdy następny opiekun jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika obowiązującego na Basenie.
 3. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stopnia niepełnosprawności podopiecznych. Indywidualny opiekun osoby niepełnosprawnej korzysta bezpłatnie z Basenu w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada legitymację informującą o:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko po okazaniu dodatkowego zaświadczenia lekarskiego, informującego o potrzebie posiadania osoby opiekuna.
 1. Opiekunowie Grupy zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z Regulaminem i do przestrzegania wszystkich jego punktów.
 2. Opiekunowie Grupy zobowiązani są przez cały czas pobytu grupy na Basenie przebywać razem z grupą oraz nadzorować zachowanie jej uczestników.
 3. W czasie pobytu grupy na terenie Obiektu Opiekunowie Grupy zobowiązani są dopilnować, aby uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie Basenu.
 4. W przypadku, gdy Opiekun Grupy nie korzysta z kąpieli, powinien posiadać stosowną odzież i obuwie zmienne (klapki).
 5. Opiekun Grupy po wejściu na Basen zobowiązany jest do ustawienia uczestników grupy i skontaktowania się z kierownikiem zmiany ratowników w celu przekazania protokołu oraz ustalenia zasad korzystania z kąpieli.