Regulamin

 Regulamin Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Definicje

Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o:
 1.   Regulaminie – należy przez to rozumieć odpowiednio: Regulamin Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze, Regulamin hali basenowej, Regulamin hali widowiskowo-sportowej.
 2. Centrum/Obiekcie – należy przez to rozumieć Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 41 (budynek wraz z terenem zewnętrznym należącym do CRS).
 3. MOSiR – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, zarządcę Centrum.
 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę przebywającą i korzystającą z usług świadczonych w Centrum.
 5. Identyfikatorze – należy przez to rozumieć transponder w formie paska na rękę wydawany Użytkownikowi w trakcie przechodzenia przez kasę.
 6. Strefie płatnej – należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Centrum, obejmującą halę basenową wraz z zapleczem szatniowym, łazienkami, toaletami, korytarzami, a także tereny świadczenia usług z zakresu odnowy biologicznej oraz gastronomii, do których klient Centrum ma wstęp, po otrzymaniu Identyfikatora w kasie.
 7. Cenniku – należy przez to rozumieć zestawienie cen za usługi świadczone przez MOSiR na terenie Centrum.
 8. Kasie basenowej – należy przez to rozumieć każdą z trzech kas stanowiącą własność MOSiR, położoną w holu głównym w bezpośrednim sąsiedztwie bramek wejściowych i wyjściowych na teren strefy płatnej.
 9. Obsłudze – należy przez to rozumieć pracowników MOSiR świadczących pracę na terenie Centrum.

 Informacje ogólne

 1. Centrum jest własnością Miasta Zielona Góra, znajdującą się w trwałym zarządzie MOSiR.
 2. W obrębie Centrum znajdują się, w szczególności: hala basenowa, hala widowiskowo-sportowa oraz wyodrębnione części Obiektu zajmowane przez Najemców.
 3. Wraz z wejściem na teren Centrum każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminami obowiązującymi w Centrum i przestrzegania ich postanowień.
 4. Warunki korzystania z hali widowiskowo-sportowej zostały określone w odrębnym regulaminie zamieszczonym przed wejściem do hali sportowej.
 5. Niestosowanie się do regulaminów oraz zaleceń Obsługi skutkować może usunięciem z terenu Centrum przez odpowiednie służby, co nie zwalnia z uiszczenia opłaty za wykorzystaną usługę.
 6. MOSiR świadczy usługi w zakresie korzystania z hali basenowej oraz hali widowiskowo-sportowej. Pozostałe usługi (restauracja, odnowa biologiczna, sauna, squash, siłownia i fitness, sklep sportowy) świadczone są przez Najemców.
 7. W przypadku dużej frekwencji, organizacji imprez lub zawodów, a także ze względu na awarię urządzeń, przeglądy techniczne, prace konserwacyjno – remontowe, zagrożenie bezpieczeństwa Użytkowników itp. Centrum lub poszczególne jego części mogą zostać czasowo zamknięte.
 8. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników związane z należnościami za usługi świadczone przez Najemcę rozpatruje Najemca.
 9. Reklamacje oraz skargi i wnioski dotyczące usług świadczonych przez MOSiR należy zgłaszać w recepcji w godzinach otwarcia obiektu lub w sekretariacie MOSiR od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 10. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz:
  a) palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych), spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających,
  b) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  c) wprowadzania i przebywania zwierząt,
  d) niszczenia, brudzenia i usuwania tablic nakazujących i zakazujących,
  e) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających,
  f) prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez pisemnej zgody Dyrektora MOSiR.
 11. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Centrum oraz w przypadku zauważenia nieprawidłowości lub uszkodzeń należy niezwłocznie informować Obsługę.
 12. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących własność Centrum Użytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.
 13. Obiekt jest monitorowany. Monitoring prowadzony jest w sposób ciągły, nienaruszający dóbr osobistych Użytkowników. Poprzez wejście na teren Centrum Użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie jego pobytu w Obiekcie.
 14. Rzeczy znalezione na terenie Centrum należy przekazać Obsłudze Centrum.
 15. Rzeczy znalezione na terenie Centrum, można odebrać w Recepcji w terminie 3 dni od daty pozostawienia. Po tym okresie rzeczy znalezione zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych w Zielonej Górze. Rzeczy nieprzyjęte przez Biuro Rzeczy Znalezionych zostaną zniszczone.
 16. Pozostawione na terenie Centrum rzeczy wymagające pozwolenia, dowody osobiste, paszporty, niezwłocznie po znalezieniu zostaną przekazane Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
 17. Każda osoba przebywająca w Centrum zobowiązana jest do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 18. Niniejsze regulaminy dostępne są na stronie internetowej MOSiR: www.mosir.zgora.pl oraz w wersji papierowej w recepcji (w języku polskim i angielskim).Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Telefon alarmowy z telefonu komórkowego: 112
 

Regulamin hali basenowej

 

Godziny otwarcia

 1. Hala basenowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 21.00, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7.00 do 21.00, z wyjątkiem dni wolnych określonych zarządzeniem Dyrektora MOSiR.
 2. Użytkownicy wpuszczani są do hali basenowej do godz. 20.00.
 3. Halę basenową należy opuścić do godziny 20.45.

Zasady korzystania ze strefy płatnej

 1. Z usług świadczonych w strefie płatnej może korzystać jednocześnie maksymalnie 500 osób.
 2. Dzieci poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie hali basenowej oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Młodzież od lat 13 zamierzająca korzystać z kąpieli bez opieki osoby pełnoletniej może przejść do strefy płatnej po okazaniu przy kasie basenowej dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 4. Użytkownik korzysta z usług Centrum na podstawie wydanego w kasie Identyfikatora.
 5. Czas pobytu naliczany jest od momentu uaktywnienia Identyfikatora przy kasie.
 6. Identyfikatory pozostają własnością Centrum.
 7. Na każde żądanie Obsługi Centrum Użytkownik obowiązany jest okazywać Identyfikator.
 8. W kasach basenowych należy uregulować płatność za korzystanie z hali basenowej, ponadto można uregulować płatność za korzystanie z usług gastronomii i odnowy biologicznej.
 9. Przy bramce wyjściowej z hali basenowej przy kasach każdorazowo odbywa się odczyt zapisów Identyfikatora. Na podstawie tego odczytu kasjer określa wysokość zobowiązania Użytkownika za korzystanie z hali basenowej oraz odnowy biologicznej i gastronomii, o ile należności za te usługi nie zostały uregulowane w kasach Najemców.
 10. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Identyfikatora obowiązuje kara w wysokości 100 złotych. Uiszczenie kary za zgubienie Identyfikatora nie zwalania z obowiązku uregulowania należności za wyświadczone usługi.
 11. O każdorazowym fakcie zagubienia Identyfikatora Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Obsługę Centrum.
 12. W kasach basenowych Użytkownik otrzymuje wyłącznie paragon lub fakturę za usługi korzystania z hali basenowej. Za usługi świadczone przez Najemców paragony i faktury wystawiają Najemcy.
 13. Faktury za korzystanie z basenu wystawiane są na podstawie paragonu, w recepcji lub kasach basenowych w godzinach otwarcia basenu
 14. Po wejściu do strefy płatnej tj. na teren przebieralni w wyznaczonym miejscu każdy Użytkownik ma obowiązek zmienić obuwie na obuwie kąpielowe lub chodzić boso. Za obuwie lub inne rzeczy pozostawione bez opieki na terenie przebieralni MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Korzystanie z szatni obiektu oraz szafek ubraniowych w przebieralniach jest obowiązkowe.
 16. Do przechowywania odzieży, obuwia i rzeczy osobistych należy wykorzystywać wyłącznie szafki znajdujące się w przebieralni. Rzeczy wartościowe powinny być przechowywane w szafkach depozytowych, znajdujących się bezpośrednio za kasami.
 17. Kabiny przebieralni służą wyłącznie do zmiany odzieży.

Zasady korzystania z hali basenowej

 1. Hala basenowa wyposażona jest w atrakcje. W określonych blokach czasowych niektóre atrakcje mogą być uruchamiane naprzemiennie
 2. Użytkownik korzystający z kąpieli zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z atrakcji określonych w odrębnych regulaminach i piktogramach znajdujących się w hali basenowej.
 3. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy przylegający do ciała: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki, z wyłączeniem pracowników obsługi obiektu, których strój określają odrębne przepisy. Dopuszcza się możliwość przebywania osób, które nie korzystają z kąpieli, w klapkach kąpielowych i lekkiej odzieży wierzchniej.
 4. Użytkownik korzystający z pływalni zobowiązany jest, przed wejściem do hali basenowej, skorzystać z prysznica i brodzika do dezynfekcji stóp.
 5. Osoba niepełnosprawna korzystająca z pływalni i poruszająca się na wózku inwalidzkim obowiązana jest przesiąść na wózek basenowy w przebieralni.
 6. W hali basenowej zabrania się:
  a) biegania,
  b) wskakiwania do wody,
  c) wpychania do wody innych Użytkowników,
  d) zanurzania osób korzystających z kąpieli,
  e) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
  f) załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach,
  g) używania w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących,
  h) wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów,
  i) siadania lub wieszania się na linach torowych,
  j) stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu Użytkowników,
  k) organizowanie wszelkiego rodzaju gier piłkami poza wyznaczonymi zajęciami prowadzonymi pod nadzorem opiekuna,
  l) wnoszenia i spożywania produktów żywnościowych (w tym gumy do żucia) oraz innych towarów w opakowaniach szklanych,
  m) wnoszenia i stosowania sprzętu do nurkowania głębinowego,
  n) wszczynania fałszywych alarmów,
  o) pływania w poprzek torów.
 7. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny.
 8. Zabrania się korzystania z basenu osobom z otwartymi ranami lub opatrunkami na ciele.
 9. Osoby próbujące pływania na bezdechu zobowiązane są poinformować o tym fakcie ratownika.
 10. Użytkownicy powinni korzystać z krzeseł, leżaków itp. tylko w suchym stroju kąpielowym lub po uprzednim położeniu ręcznika. Przenoszenie leżaków, krzeseł itp. w inne miejsca niż wyznaczone przez Obsługę Centrum jest zabronione.
 11. Na ciągły, modulowany sygnał dźwiękowy kąpiący się obowiązani są do natychmiastowego wyjścia z wody i opuszczenia hali basenowej zgodnie ze wskazaniami Obsługi.
 12. O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie informować ratowników dyżurnych.

Obsługa grup dzieci i młodzieży

 1. Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 uczestników. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stopnia niepełnosprawności podopiecznych.
 2. Opiekunowie obowiązani są przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz nadzorować zachowanie jej uczestników.
 3. Opiekunowie grupy zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z Regulaminami i do przestrzegania wszystkich ich punktów.
 4. W czasie pobytu na terenie Centrum opiekunowie grup zobowiązani są dopilnować, aby uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 5. W recepcji opiekun grupy podpisuje protokół z pobytu grup zorganizowanych oraz formularz zgłoszeniowy, który powinien wypełnić i oddać kierownikowi zmiany ratowników zaraz po wejściu do hali basenowej.
 6. Grupa podopiecznych powinna zająć miejsca z dala od stanowisk kasowych, by nie utrudniać wejścia osobom indywidualnym.
 7. Kasjer wydaje opiekunowi grupy jeden Identyfikator dla 15 osób i opiekuna.
 8. Po wejściu na teren przebieralni każdy uczestnik grupy w wyznaczonym miejscu ma obowiązek zmienić obuwie na obuwie kąpielowe lub chodzić boso a następnie odszukać szafki z numerem odpowiadającym numerowi na Identyfikatorze.
 9. Po zamknięciu szafki Identyfikator należy zapiąć na ręce.
 10. W przypadku, gdy opiekun grupy nie korzysta z kąpieli, powinien posiadać stosowną odzież i obuwie zmienne (klapki). Opiekun, po wejściu do hali basenowej, zobowiązany jest do ustawienia grupy i skontaktowania się z kierownikiem zmiany ratowników w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli.
 11. W przypadku przekroczenia ustalonego czasu pobytu opiekun zobowiązany jest do uregulowania należności zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

 

Do pobrania