Regulamin boiska

Regulamin boiska do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej 66

  

I. Część ogólna.

 1.    Boisko przy ul. Botanicznej 66 w Zielonej Górze jest obiektem sportowo - rekreacyjnym będącym własnością Miasta Zielona Góra. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze mieszczący się przy ul. Sulechowskiej 41.
 2. Każdy kto przebywa na terenie boiska, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Boisko należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, ul. Sulechowska 41,         Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

II. Zasady korzystania z obiektu:

 1. Boisko służy do przeprowadzania treningów i rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz innych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 2. Z boiska mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane na podstawie zawartej umowy bądź ustalonego grafiku zajęć z administratorem obiektu.
 3. Zajęcia grup zorganizowanych, korzystających z obiektu powinny odbywać się w obecności opiekuna (instruktora, trenera, nauczyciela).
 4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do:
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania ze stadionu,
 • uzgadniania z obsługą godzin wstępu na stadion,
 • zastosowania się do poleceń obsługi,
 • przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż ,
 • posiadania odpowiedniego stroju sportowego, w szczególności odpowiedniego obuwia, tj.: „turfy-szutrówki”  lub  „halówki”,
 • zabrania się używania tzw.: „lanek” z wyjątkiem podmiotów dla których zasady uregulowano odrębnie,
 • kategorycznie zabrania się używania obuwia twardego, tzw. :„wkrętów”.
 1. Na stadionie obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania:
 • broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
 • napojów alkoholowych,
 • wprowadzania zwierząt,
 • zakaz używania trąbek na trybunach,
 • zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów.

III. Odpowiedzialność:

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, garderobę oraz inne przedmioty lub dokumenty pozostawione bez opieki na terenie obiektu.
 2. Obiekt nie jest wyposażony w szatnię. Administrator nie świadczy usługi przechowywania.
 3. Przypadki nieprzestrzegania niniejszego regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze boiska lub MOSiR.