Regulamin ogólny

Licealiada
    Aktualności     Regulamin ogólny     Kalendarz     Badminton     Koszykówka     Lekka atletyka     Piłka ręczna     Piłka siatkowa     Piłka nożna     Szachy     Unihokej     Tenis stołowy     Klasyfikacja     Pliki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
    Aktualności     Regulamin ogólny     Kalendarz     Badminton     Koszykówka     Lekka atletyka     Piłka ręczna     Piłka siatkowa     Piłka nożna     Szachy     Unihokej     Tenis stołowy     Klasyfikacja     Pliki
Igrzyska Dzieci
    Aktualności     Regulamin ogólny     Kalendarz     Badminton     Koszykówka     Lekka atletyka     Piłka ręczna     Piłka siatkowa     Piłka nożna     Szachy     Unihokej     Tenis stołowy     Klasyfikacja     Pliki
Kalendarz sportu szkolnego

Regulamin Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2021/22


I. Cele i zadania.
 1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla szkół wszystkich typów na terenie miasta Zielona Góra.
 2. Stworzenie warunków jak największej liczbie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych w wybranej dyscyplinie sportu.
 3. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu i w klasyfikacji ogólnej najlepszych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 4. Promocja zdrowego stylu życia.
II. Organizatorzy
 1.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Urząd Miasta Zielona Góra
III. Uczestnictwo
 1.  Uczestnikami zawodów mogą być:
 •  MIMS - Szkoły Podstawowe – Igrzyska Dzieci rocznik 2009 i młodsi
 • MIMS – Szkoły Podstawowe – Igrzyska Młodzieży Szkolnej roczniki 2007 i młodsi
 • MIMS - Szkoły Ponadpodstawowe – Licealiada rocznik 2002 i młodsi
 1. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. W ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkoła ma prawo wystawić wyłącznie 1 zespół w danej dyscyplinie.
 2. Uczestnik ma prawo wziąć udział tylko i wyłącznie w jednej kategorii wiekowej zawodów tej samej dyscypliny (przykład: uczeń z rocznika 2009 chcący reprezentować szkołę w igrzyskach młodzieży z koszykówki nie może już reprezentować szkoły w igrzyskach dzieci z koszykówki).
 3. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach określają regulaminy tych zawodów opracowane przez koordynatorów.
 4. Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać na adres: h.wieckowski@mosir.zgora.pl zgodnie z otrzymaną informacją od MOSiR Zielona Góra.
 5. Szkoła, które zakwalifikuje się do zawodów Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, których organizatorem jest SZS Ziemia Lubuska, zobowiązana jest do zainteresowania się dalszym przebiegiem współzawodnictwa. MOSiR zapewnia transport na zawody, na podstawie pisma z zainteresowanej Szkoły wystosowanego do MOSiR z podaniem daty, godziny i miejsca zawodów LOM, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów. Brak zamówienia na transport skutkować będzie wyjazdem na zawody we własnym zakresie. MOSiR w tym przypadku może zwrócić koszty przejazdu na podstawie biletów od przewoźników transportu autobusowego lub kolejowego.
IV. Sposób przeprowadzania zawodów
 1.  System rozgrywania zawodów w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej został ustalony przez organizatora po zasięgnięciu opinii koordynatorów, odrębnie dla każdej dyscypliny. W grach zespołowych zeszłoroczni finaliści zostaną rozstawieni (jeżeli potwierdzą swój udział), natomiast pozostali uczestnicy dolosowani zostaną bezpośrednio przed zawodami w dniu turnieju.
 2. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie z regulaminami Igrzysk. Przyjęte przepisy obowiązywać będą do końca całego systemu rozgrywek.
 3. Wszystkie rozgrywki kończą się finałami Miasta Zielona Góra.
V. Sprawy organizacyjne.
 1. Organizator rozgrywek odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, obsługa sędziowska, obsługa medyczna itp.).
 2. Planowane zawody muszą odbywać się zgodnie z terminarzem. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie organizator.
 3. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
VI. Sędziowanie
 1. We wszystkich zawodach międzyszkolnych funkcje sędziów głównych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, sędziowie związków sportowych.
 2. Jeżeli pomimo starań organizatora, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego z kwalifikacjami, zawody może prowadzić osoba trzecia np. nauczyciel w-f.
VII. Protesty i odwołania
 1.  Każdy uczestnik zawodów ma prawo składać protest dotyczący spraw formalno-organizacyjnych w ciągu 3 dni od jej zakończenia.
 2. Organizator zawodów nie będzie rozpatrywał protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmieniane.
 3. Skład komisji odwoławczej:
 • Zespół odpowiedzialny za organizację rozgrywek szkolnych z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Koordynator dyscypliny, której dotyczy protest.
 1. Od decyzji komisji odwoławczej nie ma odwołania.
VIII. Finansowanie
 1. Wszystkie wydatki związane z organizacją Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej pokrywa MOSiR.
 2. Organizatorzy pokrywają również koszty obsługi sędziowskiej oraz opieki medycznej.
IX. Nagrody
 1.  Zawodnicy - reprezentanci 3 najlepszych szkół w danej dyscyplinie otrzymają pamiątkowe medale.
X. Zasady współzawodnictwa sportowego
 
 1. Prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe, mające na celu zachęcić do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych.
 2. W ramach współzawodnictwa prowadzone będą dwie klasyfikacje szkół:
 • w grupie szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci
 • w grupie szkół podstawowych - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • w grupie szkół ponadpodstawowych - Licealiada
Klasyfikacja frekwencji - na podstawie frekwencji startów w rozgrywkach szkolnych.
Klasyfikacja punktowa – na podstawie zdobytych punktów w rozgrywkach szkolnych

Podczas zakończenia sportowego roku szkolnego najbardziej aktywne szkoły (klasyfikacja frekwencji) otrzymają nagrody w postaci sprzętu sportowego ogólnodostępnego dla uczniów szkoły, a szkoły z największą ilością zdobytych punktów (klasyfikacja punktowa) odbiorą dyplomy i puchary.
 1. Klasyfikacja frekwencji – tabela przyznawania nagród


Igrzyska Dzieci:

12 dyscyplin wchodzących w MIMS w roku szkolnym 2021/22:
koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, badminton, szachy, tenis stołowy, unihokej, 4 bój, indywidualne biegi przełajowe, indywidualne mistrzostwa LA, sztafetowe biegi przełajowe LA
 
 FrekwencjaUdział w zawodach
I miejsce100% - 90%Udział w min. 11 dyscyplinach
II miejsce89% - 80%Udział w 10 dyscyplinach
III miejsce79% - 60%Udział w 8 lub 9 dyscyplinach
* żeby frekwencja w danej dyscyplinie została uwzględniona w klasyfikacji wystarczy wziąć udział przynajmniej jednym zespołem - dziewczęta lub chłopcy.


Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

11 dyscyplin wchodzących w MIMS w roku szkolnym 2021/22:
koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, badminton, szachy, tenis stołowy, unihokej, indywidualne biegi przełajowe, indywidualne mistrzostwa LA, sztafetowe biegi przełajowe LA

 
 FrekwencjaUdział w zawodach
I miejsce100% - 90%Udział w min. 10 dyscyplinach
II miejsce89% - 80%Udział w 9 dyscyplinach
III miejsce79% - 60%Udział w 7 lub 8 dyscyplinach
* żeby frekwencja w danej dyscyplinie została uwzględniona w klasyfikacji wystarczy wziąć udział przynajmniej jednym zespołem - dziewczęta lub chłopcy.

Licealiada:

11 dyscyplin wchodzących w MIMS w roku szkolnym 2021/22:
koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, badminton, szachy, tenis stołowy, unihokej, indywidualne biegi przełajowe, indywidualne mistrzostwa LA, sztafetowe biegi przełajowe LA

 
 FrekwencjaUdział w zawodach
I miejsce100% - 90%Udział w min. 10 dyscyplinach
II miejsce89% - 80%Udział w 9 dyscyplinach
III miejsce79% - 60%Udział w 7 lub 8 dyscyplinach
* żeby frekwencja w danej dyscyplinie została uwzględniona w klasyfikacji wystarczy wziąć udział przynajmniej jednym zespołem - dziewczęta lub chłopcy.
 1. Klasyfikacja punktowa – tabela przyznawania punktów.
MiejsceSzkoły podstawoweSzkoły ponadpodstawowe
124 pkt.16 pkt.
221 pkt.13 pkt.
319 pkt.11 pkt.
418 pkt.10 pkt.
517 pkt.9 pkt.
616 pkt.8 pkt.
715 pkt.7 pkt.
814 pkt.6 pkt.
913 pkt.5 pkt.
1012 pkt.4 pkt.
1111 pkt.3 pkt.
1210 pkt.2 pkt.
139 pkt.1 pkt.
148 pkt. 
157 pkt. 
166 pkt. 
175 pkt. 
184 pkt. 
193 pkt. 
202 pkt. 
211 pkt. 
22  
 
 1.  Na stronie MOSiR w tabeli wyników zamieszczane będą rezultaty osiągane przez zielonogórskie szkoły w poszczególnych zawodach oraz frekwencja startów w rozgrywkach.
 2. Każda szkoła która wykaże się frekwencją startów w minimum 60% wszystkich rozgrywek szkolnych otrzyma nagrody.
  Istnieje możliwość by I, II lub III miejsce w klasyfikacji frekwencji zajęło więcej szkół niż jedna.
 3. Szkoła może wystąpić w dowolnej liczbie dyscyplin.


XI. Sprawozdawczość
 1.  Do 3 dni po zakończeniu imprezy koordynator zobowiązany jest dostarczyć do siedziby organizatora komplet czytelnie wypełnionych protokołów zawodów. Tylko i wyłącznie taki dokument jest podstawą weryfikacji i klasyfikacji.
 2. Organizator na podstawie otrzymywanych dokumentów opracowywać będzie komunikaty końcowe zawodów, które dostępne będą w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej http://www.mosir.zgora.pl

Do pobrania