RODO

Spis treści

    I. Definicje
    II. Administrator danych
    III. Informacja na temat powołania IOD
    IV. Kategorie osób i zakres danych przetwarzanych przez MOSiR
    V. Ogólna klauzula informacyjna dla klientów korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych MOSiR
    VI. Ogólna klauzula informacyjna dla uczestników zawodów dzieci i młodzieży organizowanych przez MOSiR
    VII. Ogólna klauzula informacyjna dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez MOSiR
    VIII. Ogólna klauzula informacyjna dla uczestników półkolonii organizowanych przez MOSiR
    IX. Ogólna klauzula informacyjna dla kontrahentów MOSiR
    X. Ogólna klauzula informacyjna dla osób występujących podczas udzielania zamówień publicznych
    XI. Ogólna klauzula informacyjna dla oferentów
    XII. Ogólna klauzula informacyjna dot. stosowania monitoringu wizyjnego
    XIII. Ogólna klauzula Informacja dla osób kontaktujących się z MOSiR
    XIV. Ogólna klauzula Informacja dla osób korzystających z kiosku multimedialnego na obiekcie H2Ochla
    XV. Przekazywanie danych do państw trzecich

    I. Definicje

MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra;
ADO (Administrator danych, Administrator) – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl;
IOD – Inspektor ochrony danych w MOSiR;
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).

    II. Administrator danych

Administratorem danych przetwarzanych w MOSiR w Zielonej Górze jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.

    III. Informacja na temat powołania IOD

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych (IOD), który w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (MOSiR) nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Funkcję IOD w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze pełni Pani Izabela Gorwa. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@mosir.zgora.pl bądź kierując korespondencję na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’.

    IV. Kategorie osób i zakres danych przetwarzanych w MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przetwarza dane różnych kategorii osób w tym:
- klientów korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych MOSiR,
- uczestników zawodów dzieci i młodzieży organizowanych przez MOSiR,
- uczestników imprez sportowych organizowanych przez MOSiR,
- uczestników półkolonii organizowanych przez MOSiR,
- kontrahentów MOSiR,
- osób występujących podczas udzielania zamówień publicznych,
- oferentów,
- osób utrwalonych przez monitoring,
- osób kontaktujących się z MOSiR,
- osób korzystających z kiosku multimedialnego  na obiekcie H2Ochla,
- innych kategorii osób wg dokumentacji wewnętrznej MOSiR.
Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu/ów dla których zostały zebrane.

    V. Ogólna klauzula informacyjna dla klientów korzystających z obiektów sportowych i rekreacyjnych MOSiR

W związku z zapisami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, iż:

    1. Administratorem danych (ADO) klientów MOSiR jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
    2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: rodo@mosir.zgora.pl, bądź kierując korespondencję na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra z dopiskiem Inspektor ochrony danych.
    3. Celem przetwarzania danych klientów korzystających z obiektów sportowych MOSiR jest najczęściej:
    a) przygotowanie i realizacja zajęć sportowych, odbywa się na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
    b) świadczenie usług z zakresu sportu, rekreacji, kultury fizycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do przygotowania i wykonania umowy, zlecenia) np. rezerwacja obiektu sportowego, rezerwacja zajęć;
    c) spełnienie obowiązków wynikających z prawa (prawa cywilnego, prawa podatkowego) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora danych) np. rozpatrywanie reklamacji, wystawianie faktur;
    d) weryfikacja uprawnienia do skorzystania z programów/ofert promocyjnych MOSiR na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
    e) realizacja wejścia grupowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestników grupy;
    f) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    g) w przypadku gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa, nie jest niezbędne do realizacji umowy, świadczenia usług bądź nie wynika z prawnie usprawiedliwionego celu, to podstawą do przetwarzania jest zgoda osoby, której dotyczą dane - art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku).
    4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (wymiarowi sprawiedliwości, administracji skarbowej, podmiotom uprawnionym do kontroli);
    b) brokerowi PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania);
    c) podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów w zakresie świadczenia obsługi informatycznej i programistycznej, obsługi w zakresie ochrony danych osobowych bądź świadczenia usług hostingu w przypadku kontaktu drogą mailową, ew. innym podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności gospodarczej;
    d) obsłudze prawnej;
    e) bankowi i operatorowi płatności, w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych;
    f) operatorom pocztowym, w przypadku prowadzenia korespondencji.
    5. Okres przechowywania Pani/a danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy/porozumienia, świadczenia usług, dane będą przetwarzane do momentu ich zakończenia, a po tym czasie do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów prawa, w przypadku gdy stanowią one podstawę przetwarzania. Okres przetwarzania danych może być dodatkowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania, bądź do wygaśnięcia celu dla którego została zebrana.
    6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:
    a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
    b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
    c) do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
    d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
    e) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
    f) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – art. 6 lit. f RODO (na zasadach określonych w art. 21 RODO);
    g) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Z powyższych uprawnień można skorzystać pisząc na adres ADO z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’ lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres rodo@mosir.zgora.pl.
    7. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa dot. zawarcia umowy/porozumienia/świadczenia usługi i prowadzenia rozliczeń finansowych, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
    9. Jeśli dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/a, Administrator pozyskał je od Pana/i pracodawcy lub od opiekuna prawnego.

    VI. Ogólna klauzula informacyjna dla uczestników zawodów dzieci i młodzieży organizowanych przez MOSiR

W związku z zapisami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:
    1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z organizacją zawodów dzieci i młodzieży ( a w szczególności Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Igrzysk Dzieci, Licealiady)  jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
    2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl.
    3. Dane przetwarzane będą w celu:
    a) przeprowadzenia i udokumentowania zawodów na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);
    b) publikacji zdjęć uczestnika na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
    c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
    b) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych na podstawie stosownych umów np. koordynatorzy zawodów.
    5. Dokumentacja zawodów przechowywana będzie przez okres niezbędny do wygaśnięcia ew. roszczeń wobec MOSiR. W przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku, zdjęcia mogą będą udostępnione na stronie www MOSiR przez okres do 5 lat bądź do czasu wycofania zgody.
    6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:
    a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
    b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
    c) do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
    d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
    e) przenoszenia danych (art. 20 RODO).
    7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych.
    8. Każda osoba ,w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
    9. Każda osoba, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne celem umożliwienia uczestnictwa w zawodach.

    VII. Ogólna klauzula informacyjna dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez MOSiR

W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:
    1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach organizacji imprez sportowych przez MOSiR jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
    2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl
    3. W zależności od rodzaju i formy imprezy sportowej cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania mogą ulegać zmianie. Celem przetwarzania danych uczestników imprez sportowych t.j. np. biegi może być:
    a) realizacja procesu rejestracji, przygotowania i wydawania pakietów startowych, realizacja pomiaru czasu, informowanie o wynikach poprzez przesłanie wyniku drogą mailową, ew. sms-em oraz/bądź wywieszenie w miejscu zawodów, przyznanie a następnie odbiór i rozliczenie nagród, kontaktowanie się z uczestnikami w sprawach organizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).
    b) prezentacja na stronie internetowej np. list startowych na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielenie niniejszej zgody jest zawsze dobrowolne i nie ma wpływu na udział w biegu. Jeśli nie udzielisz tej zgody Twoje dane, w tym wyniki nie będą dostępne na stronie internetowej. Należy również pamiętać, iż Administrator tylko w przypadku niektórych imprez sportowych i tylko w oparciu o zgodę uczestnika będzie publikować ww. listy;
    c) prezentacja wyników z klasyfikacji generalnej, w przypadku gdy impreza sportowa jest częścią klasyfikacji generalnej, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
    d) publikacja wizerunku na stronie internetowej www.mosir.zgora.pl na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
    e) obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO po przeprowadzonych zawodach.
    4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
    b) właścicielowi serwisu Super Sport, ul. Racula-Drzonkowska 31a, w przypadku części imprez sportowych (najczęściej biegów) organizowanych przez MOSiR;
    c) podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów w zakresie świadczenia obsługi informatycznej bądź świadczenia usług hostingu (w przypadku kontaktu drogą mailową).
    5. Okres przechowywania Pani/a danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania.
Dokumentacja imprezy sportowej taka jak ,,Oświadczenia uczestników’’, ,,Zgłoszenia’’ przechowywana będzie przez okres niezbędny do wygaśnięcia ew. roszczeń wobec MOSiR. Okres przetwarzania danych może być dodatkowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Przechowywanie wyników może zostać wydłużone, w przypadku gdy wyniki będą brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej prowadzonej dla cyklu imprez sportowych.
    6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:
    a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
    b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
    c) do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
    d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
    e) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
    f) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO (art. 21 RODO);
    g) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
    7. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapisania się do udziału w imprezie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne celem umożliwienia udziału w imprezie sportowej.
W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

    VIII. Ogólna klauzula informacyjna dla uczestników półkolonii organizowanych przez MOSiR

W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:
    1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach organizacji półkolonii jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
    2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl.
    3. Dane przetwarzane będą w celu:
    a) przygotowania, koordynacji i realizacji umowy na udział dziecka w zajęciach sportowo-rekreacyjnych pn. „Zima w mieście 2023” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),
    b) realizacji obowiązku prawnego polegającego na prowadzeniu dokumentacji księgowej, archiwizowaniu dokumentacji m.in. zawartych umów i rozliczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej),
    c) prowadzenia korespondencji w związku z realizacją umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
    d) realizacji półkolonii oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku na podstawie zgody rodziców bądź opiekuna prawnego art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także w związku z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO t.j. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, przepisami prawa podatkowego,
    e) objęcia ochroną ubezpieczeniową od NNW dziecka na podstawie zgody rodzica bądź opiekuna prawnego art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
    f) publikacji zdjęć na podstawie zgody rodzica bądź opiekuna prawnego art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
    4. Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, Sanepid);
    b) podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów np. wychowawcom z półkolonii.
Dane Zleceniodawcy mogą dodatkowo zostać udostępnione następującym odbiorcom:
    a) podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie stosownych umów,  w zakresie świadczenia: outsourcingu informatycznego oraz programistycznego;
    b) operatorowi pocztowemu, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji;
    c) bankowi, w przypadku konieczności dokonania rozliczeń finansowych.
    5. Okres przechowywania Pani/a danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania.
W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisem prawa. Dokumentacja półkolonii przechowywana jest przez 5 lat. Okres przetwarzania danych może być dodatkowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania bądź wygaśnięcia celu przetwarzania.
    6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:
    a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
    b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
    c) do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
    d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
    e) przenoszenia danych (art. 20 RODO).
    7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO (art. 21 RODO).
    8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
    9. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa dot. kart kwalifikacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

    IX. Ogólna klauzula informacyjna dla kontrahentów świadczących usługi na rzecz MOSiR

W związku z zapisami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:
    1. Administratorem danych osobowych (ADO) osób uczestniczących w realizacji umów/porozumień zawartych z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
    2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się Inspektorem ochrony danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl.
    3. Dane kontrahenta, w tym pracowników i współpracowników kontrahenta, mogą być przetwarzane w celu:
    a) przygotowania, zawarcia i realizacji umowy/porozumienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);
    b) dokumentowania poprawnej realizacji umowy/porozumienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
    c) realizacji obowiązku prawnego polegającego na prowadzeniu dokumentacji księgowej, archiwizowaniu dokumentacji dotyczącej m.in. zawartych umów, dostaw, rozliczeń, reklamacji, dokumentacji księgowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej);
    d) prowadzenia korespondencji w związku z działalnością Administratora (w bieżących sprawach, w tym w  prawie wykonywania umów między Administratorem a Pani/a pracodawcą bądź podmiotem który reprezentujesz, odpowiadania na pytania) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.
    4. Dane osobowe kontrahenta, w tym pracowników i współpracowników kontrahenta mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
    b) podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów w zakresie świadczenia obsługi informatycznej i programistycznej bądź świadczenia usług hostingu w przypadku kontaktu drogą mailową, obsługi w zakresie ochrony danych osobowych;
    c) obsłudze prawnej;
    d) bankowi i operatorowi płatności, w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych;
    e) operatorom pocztowym, w przypadku prowadzenia korespondencji.
    5. Okres przechowywania Pani/a danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy/porozumienia, dane będą przetwarzane do momentu jej zakończenia, a po tym czasie do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów prawa, w przypadku gdy stanowią one podstawę przetwarzania. Okres przetwarzania danych może być dodatkowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
    6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:
    a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
    b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
    c) do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
    d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
    e) przenoszenia danych (art. 20 RODO).
    7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO (art. 21 RODO).
    8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
    9. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa dot. zawarcia umowy/porozumienia i prowadzenia rozliczeń finansowych, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
    11. Jeśli dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/a, Administrator pozyskał je od Pana/i pracodawcy lub od kontrahenta/współpracownika, którego Pan/i reprezentuje.

    X. Ogólna klauzula informacyjna dla osób występujących podczas udzielania zamówień publicznych

W związku z zapisami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:
    1. Administratorem danych osobowych (ADO) osób występujących w dokumentacji Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
    2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl.
    3. Dane przetwarzane będą w celu:
    a) koordynacji, rozstrzygnięcia i udokumentowania wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);
    b) prowadzenia korespondencji w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NIK, Urząd Miasta Zielona Góra, Urząd Zamówień Publicznych);
    b) brokerowi PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania);
    c) obsługa prawna;
    d) operatorzy pocztowi;
    e) inni oferenci;
    f) osoby występujące o udzielenie informacji publicznej.
    5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z uzasadnionym interesem administratora np. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z rozstrzygnięciem zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
    6. Posiada Pan/i prawo, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa:
    a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO );
    b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
    c) do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
    d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
    7. W przypadku gdyby umożliwienie dostępu do danych osobowych oraz udzielenie informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO (a w szczególności informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych, odbiorców danych, okresu przechowywania danych, przysługujących praw), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, MOSiR może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
    8. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
    9. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO.
    10. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
    11. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    12. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).
    13. Jeśli Pana/i dane osobowe nie zostały przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze osobiście, mogły zostać pozyskane od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

    XI. Ogólna klauzula informacyjna dla oferentów

W związku z zapisami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:
    1. Administratorem danych Oferentów oraz ich pracowników i współpracowników, których dane zostaną nam udostępnione w trakcie procesu ofertowania i wyboru najkorzystniejsze jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
    2. W sprawach związanych z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kierując korespondencję na e-mail rodo@mosir.zgora.pl, bądź na adres: Miejski  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
    3. Dane przetwarzane będą w celu:
    a) oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);
    b) prowadzenia korespondencji dot. przedmiotu oferty art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    c) udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
    b) podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów np. w zakresie świadczenia outsourcingu informatycznego, programistycznego, hostingu poczty, ew. inne podmioty wspierające administratora w prowadzonej działalności gospodarczej,
    c) obsłudze prawnej,
    d) operatorowi dostarczającemu przesyłki listowe, kurierskie,
    e)  osobom występującym o udzielenie informacji publicznej.
    5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
    6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:
    a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) oraz uzyskania ich kopii;
    b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
    c) do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
    d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
    e) przenoszenia danych (art. 20 RODO).
Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Zielonej Górze lub na adres e-mail: rodo@mosir.zgora.pl.
    7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Pana/i na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
    9. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania danych osobowych, w zakresie wymaganym do złożenia oferty, będzie odrzucenie oferty.
    11. Jeśli Pana/i dane osobowe nie zostały przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze osobiście, to zostały pozyskane od Pana/i pracodawcy bądź współpracownika, w trakcie procesu ofertowania i wyboru najatrakcyjniejszej oferty.

    XII.  Ogólna klauzula informacyjna dot. stosowania monitoringu wizyjnego

W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:
    1. Administratorem danych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
    2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl.
    3. Monitoring stosowany jestw celu:
    a) ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa na terenach i w obiektach zarządzanych przez MOSiR, rozstrzygania incydentów które mogłyby narazić MOSiR na szkody na podstawie: art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 6 ust. 1 lit e RODO).
    4. Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Policji, Sądom, Prokuraturze);
    b) podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie stosownych umów (np. serwisowi technicznemu, podmiotom realizującym świadczenia gwarancyjne, podmiotom zapewniającym utrzymanie i konserwację systemu obsługi klienta – wyłącznie w zakresie niezbędny do realizacji wykonywanych zadań);
    c) osobom trzecim, które udowodnią swój interes prawny, co do otrzymania zapisu z monitoringu.
    5. Nagrania będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku zaistnienia konieczności przechowywania nagrania do celów dowodowych, może nastąpić wydłużenie wskazanych okresów przechowywania nagrań.
    6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: zwrócić się do nas z żądaniem:
    a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z art. 15 RODO), jednakże prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, a tym samym w niektórych sytuacjach może nie być możliwe do spełnienia;
    a) usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
    b) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
    7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – art. 6 ust.1 lit. f RODO (art. 21 RODO) bądź przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania publicznego – art. 6 ust.1 lit. e RODO.
    8. Z powyższych uprawnień można skorzystać pisząc na adres ADO z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’ lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres rodo@mosir.zgora.pl.
    9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    10. Przebywanie w obszarze objętym monitoringiem jest dobrowolne.

Imprezy masowe
W przypadku imprez masowych, monitoring wizyjny prowadzi się z uwzględnieniem dodatkowego celu, jakim jest wypełnianie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
W przypadku imprez masowych, nagrania z monitoringu będą przetwarzane przez co najmniej 60 dni. W przypadku zaistnienia konieczności przechowywania nagrania do celów dowodowych, może nastąpić wydłużenie wskazanego okresu przechowywania nagrań.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017 poz. 1160 t.j. ze zm. ) w trakcie imprez masowych w wybranych obszarach następuje rejestracja dźwięku.

    XIII. Ogólna klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z MOSiR

W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:
    1. Administratorem danych osób kontaktujących się z MOSiR drogą telefoniczną, drogą tradycyjną oraz drogą e-mailową jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
    2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: rodo@mosir.zgora.pl, bądź kierując korespondencję na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra z dopiskiem Inspektor ochrony danych.
    3. Celem przetwarzania danych, osób kontaktujących się w sprawach innych niż realizacja umowy bądź świadczenie usług, jest konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z działalnością MOSiR, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Czasami podstawą do przetwarzania danych osób kontaktujących się  z MOSiR jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
    4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    a) podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów w zakresie świadczenia obsługi informatycznej, obsługi w zakresie ochrony danych osobowych bądź świadczenia usług hostingu w przypadku kontaktu drogą mailową;
    b) obsłudze prawnej;
    c) operatorom pocztowym, w przypadku prowadzenia korespondencji.
    5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z uzasadnionym interesem administratora przez okres, w którym mogą ujawnić się ew. roszczenia wobec MOSiR. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
    6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:
    a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
    b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
    c) do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
    d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
    e) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
    f) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO (art. 21 RODO);
    g) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Z powyższych uprawnień można skorzystać pisząc na adres ADO z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’ lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres rodo@mosir.zgora.pl.
    7. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    8. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. W takim wypadku brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości obsługi tej sprawy.

    XIV. Ogólna klauzula informacyjna dla osób korzystających z kiosku multimedialnego na obiekcie H2Ochla

W związku z zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:
        1. Administratorem danych (ADO) osób korzystających z kiosku multimedialnego, których wizerunek został utrwalony na atrakcji, jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
        2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl.
        3. W ramach funkcjonowania kiosku multimedialnego gromadzone są adresy e-mail do wysyłki zdjęć oraz zdjęcia wykonane na atrakcji.
        4. Dane użytkowników kiosku multimedialnego, będą przetwarzane wyłącznie w celu wyświetlenia zdjęć oraz ich wysyłki na wskazany adres e-mail, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) potwierdzonej poprzez:
    a) odbicie kodu paskowego użytkownika na atrakcji,
    b) odbicie kodu paskowego użytkownika w kiosku multimedialnym i wprowadzenie adresu e-mail do wysyłki zdjęć.
        5. Dane osób korzystających z kiosku multimedialnego mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
    a) podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów w zakresie serwisu kiosku, obsługi informatycznej i programistycznej;
    b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
        6. Zgromadzone dane będą kasowane pod koniec każdego dnia.
        7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
        8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:
    a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
    b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
    c) do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
    d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
    e) przenoszenia danych (art. 20 RODO).
        9. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO (art. 21 RODO).
        10. Z powyższych uprawnień można skorzystać pisząc na adres ADO z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’ lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres rodo@mosir.zgora.pl.
        11. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
        12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
        13. Źródłem zdjęć jest kamera zamontowana na atrakcji.

    XV. Przekazywanie danych do państw trzecich

MOSiR nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.