Regulamin

Regulamin

Ośrodka Jeździeckiego „Raculka”

 

Regulamin został opracowany i wprowadzony w życie w celu zapewnienia bezpieczeństwa koni i jeźdźców oraz innych użytkowników korzystających z  Ośrodka Jeździeckiego MOSiR , zwanego dalej „Ośrodkiem”.  Osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach Ośrodka  i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu a  ponadto do przestrzegania zasad BHP i ppoż. oraz  stosowania się do uwag i zaleceń instruktorów, pracowników obsługi oraz gospodarza obiektu.
 

 1. Ośrodek jest dostępny dla jego użytkowników codziennie w godz. 7.00 – 21.00.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do przestrzegania porządku i czystości na jego terenie oraz dbałości o jego infrastrukturę.
 3. Wszyscy użytkownicy  koni zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu treningów i jazd indywidualnych oraz godzin przeznaczonych do rekreacji konnej, którą prowadzi Ośrodek.
 4. Użytkownicy koni zobowiązani są do takiego sposobu użytkowania koni aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie , koni oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka.
 5. Korzystanie z ujeżdżalni i krytej hali do prowadzenia jazd dla osób trzecich wymaga uzyskania zgody Gospodarza Ośrodka i okazania aktualnego ubezpieczenia NW i OC przez osobę prowadząca jazdę.
 6. Osoby, które umieszczają konia w pensjonacie Ośrodka muszą przedstawić aktualne świadectwo zdrowia konia oraz aktualny wykaz szczepień i odrobaczenia konia wystawiane przez lekarza weterynarii.
 7. Zgodnie z podpisanymi umowami na utrzymanie koni w pensjonacie  Ośrodka,  Ośrodek zapewnia utrzymanie koni w stajniach  na    zasadach  przyjętych i określonych w umowie. Wszystkie dodatkowe nie ujęte w umowie świadczenia na rzecz koni powinny być ustalone z Gospodarzem Ośrodka i  mogą podlegać dodatkowej opłacie.
 8. Osoby, które współdzierżawią lub dzierżawią konie lub stale korzystają z koni znajdujących się w pensjonacie a nie posiadają umowy z właścicielem Ośrodka, zobowiązane są okazać się aktualnym ubezpieczeniem NW i OC.
 9. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, Gospodarz Ośrodka może czasowo z powodów zachowania bezpieczeństwa uniemożliwić wjazd na krytą ujeżdżalnię i ograniczyć korzystanie z terenu Ośrodka.
 10. Na krytej hali oraz ujeżdżalniach otwartych obowiązują zasady bezpieczeństwa, a w szczególności:
  a) jeździec musi posiadać kask lub toczek jeździecki,
  b) na ujeżdżalniach może znajdować się tylko i wyłącznie taka ilość koni, która umożliwia bezpieczną jazdę,
  c) lonżowanie lub oprowadzenie koni na ujeżdżalni przy większej  ilości koni jeżdżących jest zabronione.
 11. Uczestnik jazdy konnej (lub jego prawny opiekun) ponosi odpowiedzialność     materialną za szkody powstałe w wyniku lekceważenia poleceń instruktora, rażących  zaniedbań, nagannego zachowania i wszelkich form łamania regulaminu. Mogą to być: kontuzje jeźdźca, kontuzje koni, zniszczenie sprzętu jeździeckiego.
 12. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje zakaz wjazdu lub wprowadzania koni  na trawniki lub inne tereny i miejsca nie przeznaczone dla koni.
 13. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na  terenie Ośrodka tylko i wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 14. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda  rodzica (opiekuna)   na udział w zajęciach jeździeckich oraz pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej.
 15. Znajdujące się na terenie Ośrodka konie muszą być na uwięzi i pod kontrolą właścicieli lub osób upoważnionych jeżeli przebywają poza boksami lub padokami.
 16. Konie, które posiadają swoje boksy lub stanowiska wiązowe nie mogą być wiązane i czyszczone lub siodłane na korytarzach stajni.
 17. Podczas czynności wykonywanych przy koniowiązach należy zachować taki porządek, który umożliwi innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z niego.
 18. Każdy użytkownik  Ośrodka  zobowiązany jest  do natychmiastowego sprzątania po swoich koniach nieczystości zostawionych na korytarzach stajni, drogach, placach utwardzonych  oraz przy koniowiązie.
 19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia sprzętu jeździeckiego oraz innych rzeczy pozostawionych bez opieki właściciela na terenie Ośrodka.
 20. Bezwzględnie zabrania się na terenie Ośrodka:
  a) wnoszenia i rozpalania ognia,
  b) palenia papierosów,
  c) spożywania alkoholu oraz przebywania osób po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
  d) wprowadzania psów bez smyczy oraz psów głośnych i agresywnych,
  e) używania urządzeń akustycznych uciążliwych dla słuchu ludzi i zwierząt,
  f) dokarmiania koni,
  g) biegania po stajniach oraz wchodzenia do koni i otwierania boksów,
  h) wyprowadzania koni z boksów bez wiedzy instruktora lub pracowników Ośrodka,
  i) wchodzenia na place do jazdy, ujeżdżalnie oraz lonżowanie w czasie trwania jazdy, oraz na wybiegi, na których przebywają konie.
 21. Organizowanie imprez jeździeckich, rekreacyjnych i innych na terenie Ośrodka jest możliwe wyłącznie po uzyskani zgody Dyrektora MOSiR.
 22. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!
 23. Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999,  Telefon Alarmowy z telefonu komórkowego 112,
 24. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora MOSiR w  Zielonej Górze i obowiązuje od dnia wywieszenia.

Do pobrania