Zajęcia sportowo-rekreacyjne MOSiR

Obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR Zielona Góra

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl.
 3. Dane przetwarzane będą w celu:
      a. przygotowania/realizacji zajęć na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),
      b. rozliczenia zajęć sportowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
      a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
      b. podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych na podstawie stosownych umów,
 5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z uzasadnionym interesem administratora. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 6. Posiada Pan/i prawo do:
      a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
      b. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
      c. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
      • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
      • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
      • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
      • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; lub ograniczenia przetwarzania.
      d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
      •  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
      • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
      • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
      • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne celem umożliwienia uczestnictwa w zajęciach.