Regulamin

Regulamin boisk piłkarskich przy ul. Amelii

I. Cześć Ogólna
 1. Boiska są własnością Miasta Zielona Góra w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (zwany dalej MOSiR), ul. Sulechowska 41 tel. 68/4125001, mosir@mosir.zgora.pl
 2. Obiekt nie jest miejscem powszechnie dostępnym lecz przeznaczonym dla grup zorganizowanych. Korzystanie z boiska odbywa się na podstawie grafiku za zgodą MOSiR.
 3. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.
 4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.
 5. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • palenia tytoniu, rozniecania ognia, odpalania środków pirotechnicznych;
 • spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływami;
 • zaśmiecania obiektu (np. słonecznikiem)
 • wprowadzania zwierząt;
 • wprowadzania i poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie;
 • wchodzenia na bramki i wieszania się na bramkach, konstrukcjach i ogrodzeniu;
 • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 • korzystania z boiska w godzinach nocnych;
 • zachowania stwarzającego zagrożenie dla innych uczestników boiska;
 • wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych np. szklane butelki
6. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe odpowiednie do typu nawierzchni.
7. Na całym boisku obowiązuje bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
II. Zasady korzystania z boiska
 1. Grupy zorganizowane korzystające z boiska odbywają zajęcia według ustalonego grafiku.
 2. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką pełnoletniego uprawnionego nauczyciela, trenera-instruktora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
 3. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
 4. Za bezpieczeństwo użytkowników imprez i zajęć sportowych zorganizowanych odpowiada organizator.
 5. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze obiektu lub MOSIR.
III. Przepisy końcowe
 1. Obiekt wyposażony jest w pomieszczenie typu szatnia z zastrzeżeniem, iż MOSiR nie świadczy usług przechowywania i nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.
 2. Za niewłaściwe zachowanie, rażące naruszenie regulaminu lub nie stosowanie się do zaleceń obsługi boiska, korzystający może zostać natychmiast usunięty z boiska.
 3. Przypadki nieprzestrzegania niniejszego regulaminu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze boiska lub MOSiR.
 4. Skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, ul. Sulechowska 41, Zielona Góra od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30