Regulamin

Regulamin - H2Ochla Kąpielisko Zielona Góra


Definicje

Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o:
 1.  Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin H2Ochla Kąpielisko Zielona Góra,
 2. Obiekcie – należy przez to rozumieć H2Ochla Kąpielisko Zielona Góra,
 3. MOSiR – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze,
 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę przebywającą i korzystającą z usług świadczonych na H2Ochla Kąpielisko Zielona Góra,
 5. Identyfikatorze – należy przez to rozumieć transponder w formie opaski na rękę, wydawany Użytkownikowi przy kasach bądź w biletomatach,
 6. Cenniku – należy przez to rozumieć zestawienie cen za usługi świadczone przez MOSiR na terenie H2Ochla Kąpielisko Zielona Góra,
 7. Obsłudze – należy przez to rozumieć osoby świadczące pracę na terenie H2Ochla Kąpielisko Zielona Góra,
 8. Strefie mokrej – należy przez to rozumieć nieckę basenową oraz atrakcje wodne wraz z terenem do nich przynależnym.

Informacje ogólne

 1.  Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, piktogramami i regulaminami poszczególnych atrakcji oraz przestrzegania ich postanowień.
 2. Regulamin zamieszczony jest także na stronie internetowej MOSiR: www.mosir.zgora.pl  oraz w wersji papierowej w kasach (w języku polskim i angielskim).
 3. H2Ochla Kąpielisko Zielona Góra jest własnością Miasta Zielona Góra, w trwałym zarządzie MOSiR.
 4. Na terenie Obiektu znajdują się wyodrębnione części zajmowane przez Dzierżawców/Najemców.
 5. Godziny otwarcia Obiektu są uzależnione od warunków pogodowych i organizacyjnych.
 6. Przebywanie na terenie Obiektu poza godzinami jego funkcjonowania jest zabronione.
 7. Rozpoczęcie sezonu basenowego i jego zakończenie uzależnione jest od warunków pogodowych i organizacyjnych.
 8. W przypadku dużej frekwencji, organizacji imprez lub zawodów, ze względu na awarię urządzeń, przeglądy techniczne, prace konserwacyjno–remontowe, zagrożenie bezpieczeństwa Użytkowników, a także w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, takich jak: burza, silny wiatr, deszcz, itp., Obiekt lub poszczególne jego części mogą zostać czasowo zamknięte lub może nastąpić czasowe wstrzymanie wpuszczania Użytkowników do Obiektu lub jego poszczególnych części.
 9. Na terenie Obiektu znajdują się odpowiednio oznakowane zbiorniki wodne, na których obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
 10. Każda osoba przebywająca w Obiekcie zobowiązana jest do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zaleceń Obsługi służących zachowaniu bezpieczeństwa w Obiekcie.
 11. Niestosowanie się do Regulaminów, piktogramów lub zaleceń Obsługi skutkować może usunięciem Użytkownika z terenu Obiektu przez odpowiednie służby.
 12. Obiekt jest monitorowany. Monitoring prowadzony jest w sposób ciągły, nienaruszający dóbr osobistych Użytkowników.
 13. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników związane z należnościami za usługi świadczone przez Dzierżawcę/Najemcę rozpatruje Dzierżawca/Najemca.
 14. Reklamacje oraz skargi i wnioski dotyczące usług świadczonych przez MOSiR należy zgłaszać w sekretariacie MOSiR ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub mailowo na adres mosir@mosir.zgora.pl.
 15. Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Telefon alarmowy z telefonu komórkowego: 112.

Zasady korzystania z H2Ochla Kąpielisko Zielona Góra

 1. Z usług świadczonych w Obiekcie może korzystać jednocześnie maksymalnie 3500 osób.
 2. Dzieci poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie Obiektu oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Bilet dla dziecka poniżej 13 lat można zakupić wyłącznie w transakcji łączonej z biletem pełnoletniego opiekuna.
 4. Młodzież powyżej 13 lat zamierzająca korzystać z usług Obiektu bez opieki osoby pełnoletniej może wejść do Obiektu po okazaniu przy kasie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Użytkownik korzysta z usług Obiektu na podstawie wydanego w kasie lub biletomacie Identyfikatora.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do noszenia Identyfikatora na nadgarstku podczas całego pobytu w Obiekcie.
 7. Płatność za wstęp do Obiektu w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem należy uregulować w kasach lub biletomatach przed wejściem do Obiektu.
 8. Po aktywacji Identyfikatora na czytniku przy bramce wejściowej Identyfikator nie może być powtórnie wykorzystany.
 9. O każdym przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Identyfikatora należy niezwłocznie powiadomić Obsługę Obiektu. Za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie identyfikatora Użytkownik zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 100,00 złotych.
 10. Płatność za wypożyczenie sprzętu w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem należy uregulować w kasach lub biletomatach znajdujących się na terenie Obiektu bezpośrednio przed wypożyczeniem sprzętu.
 11. W kasach Użytkownik otrzymuje wyłącznie paragon lub fakturę za usługi oferowane przez Obiekt. Za usługi świadczone przez Dzierżawców/Najemców paragony i faktury wystawiają Dzierżawcy/Najemcy.
 12. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  a) palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi, spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi oraz zażywania środków odurzających,
  b) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  c) wprowadzania i przebywania zwierząt,
  d) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających,
  e) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  f) leżakowania w ciągach komunikacyjnych oraz wokół niecki basenowej, atrakcji wodnych i innych atrakcji znajdujących się na terenie obiektu,
  g) grillowania oraz palenia ognisk,
  h) odtwarzania głośnej muzyki,
  i) latania i startowania dronów,
  j) wnoszenia produktów żywnościowych oraz innych towarów w szklanych opakowaniach,
  k) wprowadzania rowerów i hulajnóg,
  l) wszczynania fałszywych alarmów,
  m) prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez pisemnej zgody Dyrektora MOSiR.
 13. W razie wypadku lub zranienia należy niezwłocznie zgłosić się do punktu medycznego znajdującego się na terenie Obiektu.
 14. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Obiektu oraz w przypadku zauważenia nieprawidłowości lub uszkodzeń należy niezwłocznie poinformować Obsługę.
 15. Zaleca się niewnoszenie na teren obiektu cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy.

Zasady korzystania ze strefy mokrej

 1. Strefa mokra wyposażona jest w atrakcje wodne, w określonych blokach czasowych niektóre z nich mogą być uruchamiane naprzemiennie.
 2. Przed wejściem do strefy mokrej każdy Użytkownik ma obowiązek zmienić obuwie na obuwie kąpielowe lub chodzić boso.
 3. W strefie mokrej obowiązuje noszenie strojów kąpielowych spełniających wymogi higieniczne.
 4. Użytkownik korzystający ze strefy mokrej zobowiązany jest, przed wejściem, skorzystać z prysznica i brodzika do dezynfekcji stóp.
 5. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch zobowiązane są do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
 6. W strefie mokrej zabrania się:
  a) biegania,
  b) wskakiwania do wody,
  c) wpychania do wody innych Użytkowników,
  d) zanurzania osób korzystających z kąpieli,
  e) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
  f) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu Użytkowników,
  g) używania w wodzie mydła i innych środków czyszczących,
  h) wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów,
  i) wnoszenia i stosowania sprzętu do nurkowania głębinowego,
  j) wnoszenia i korzystania ze sprzętu rekreacyjnego ograniczającego ratownikom wodnym widoczność [materace, różnego rodzaju sprzęt dmuchany, itp.] za wyjątkiem kółek, makaronów, rękawków oraz małych desek służących do nauki pływania,
  k) korzystania z basenu osobom z otwartymi ranami lub opatrunkami na ciele,
 7. Osoby próbujące pływania na bezdechu zobowiązane są poinformować o tym fakcie ratownika wodnego.
 8. Niecka basenowa oraz wszystkie atrakcje wodne znajdujące się na terenie Obiektu objęte są dozorem ratowników wodnych. Osoby korzystające z basenu i atrakcji wodnych zobowiązane są do stosowania się do nakazów ratowników wodnych pełniących dyżur.
 9. Ratownicy wodni posiadają ubiór w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.
 10. Na polecenie ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy, osoby znajdujące się w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.

Obsługa grup dzieci i młodzieży

 1. Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 uczestników. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stopnia niepełnosprawności podopiecznych.
 2. Opiekunowie zobowiązani są przez cały czas pobytu grupy w Obiekcie przebywać razem z grupą oraz nadzorować zachowanie jej uczestników.
 3. Opiekunowie grupy zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z Regulaminami i piktogramami oraz do przestrzegania wszystkich ich punktów.
 4. W przypadku gdy grupa będzie korzystać ze strefy mokrej opiekun grupy ma obowiązek podpisania protokołu z pobytu grup zorganizowanych oraz formularz zgłoszeniowy (dokumenty do pobrania w kasach), które powinien wypełnić i dostarczyć do dyżurki ratowniczej zaraz po wejściu na teren Obiektu.
 5. Grupa podopiecznych powinna zająć miejsca z dala od bramek wejściowych, by nie utrudniać wejścia osobom indywidualnym.
 6. Opiekun po wejściu do strefy mokrej, zobowiązany jest do ustawienia grupy i skontaktowania się z ratownikiem wodnym w celu ustalenia zasad korzystania z niecki wodnej oraz atrakcji wodnych.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych gromadzonych w związku z świadczeniem usług oferowanych przez Obiekt oraz funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl. Powyższe nie dotyczy danych gromadzonych przez Dzierżawców/Najemców.
 2. Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych Użytkowników Obiektu, znajdują się w miejscu udostępniania danych oraz na stronach: www.mosir.zgora.pl, www.mosir-bip.e-partner.pl.