Regulamin

Regulamin korzystania z sauny MOSiR

 1. Sauna znajdująca się w budynku kompleksu sportowego przy ul. Wyspiańskiego 17 jest własnością Miasta Zielona Góra i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Wszystkie osoby korzystające z sauny zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Za korzystanie z sauny pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem MOSiR.
 4. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy regulaminu  mogą być usunięte z sauny bądź nie wpuszczane na saunę przez obsługę.
 5. W pomieszczeniu sauny fińskiej panuje temperatura 90-100 oC i wilgotność powietrza 10-20 %.
 6. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska
 8. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 9. W saunie obowiązuje zakaz:
  - wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
  - palenia tytoniu,
  - wnoszenia i spożywania jedzenia,
  - siadania na piecu i wchodzenia na piec,
  - wnoszenia materiałów palnych, urządzeń elektrycznych, przedmiotów szklanych.
 10. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 11. Jednocześnie z sauny może korzystać nie mniej niż 2 i nie więcej niż 12 osób dorosłych. Grupy szkolne do 16 osób.
 12. Obowiązkiem osób korzystających z sauny jest przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
  -  przestrzeganie czasu korzystania z sauny – jeden cykl kąpieli trwa około 25 min: 8-15 min. Przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8-12 min. stopniowe schładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 min.),
  - przestrzeganie zasady stopniowego wychładzania organizmu,
  - przestrzeganie pozostałych zasad:
  a) przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty, ozdoby, itp.,
  b) przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha,
  c) kąpiel rozpoczyna się od ław niskich, stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia,
  d) w ostatnich 2-3 min. przebywania w saunie należy przyjąć pozycję siedzącą z opuszczonymi nogami,
  e) po zakończonej kąpieli w saunie należy wypocząć 20 -30 min. i nie podejmować wysiłku fizycznego,
  f) wszelkie zmiany samopoczucia należy zgłosić obsłudze sauny
  g) regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).
 13. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wskutek niewłaściwego użytkowania zobowiązane są do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.
 14. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu sauny i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa  korzystania z sauny - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyrektor MOSIR