Regulamin „Orlik 2012”

Regulamin korzystania z Kompleksu sportowego „Orlik 2012” w ZIelonej Górze przy ul. Źródlanej


1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Miejski Ośrodka Sportu i Rekreacji w ZielonejGórze.
3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, zaplecze sanitarnoszatniowe.
4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Boiska są czynne codziennie w godzinach ustalonych przez Administratora kompleksu.
7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Administratora obiektu.
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich lub metalowych korkach oraz kolców, na boisku wielofunkcyjnym obowiązuje zakaz używania butów typu ”lanki”,
b) wprowadzenia i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boiska bez zgody instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,
l) wnoszenia i używania broni oraz przedmiotów niebezpiecznych,
m) zabrania się wprowadzania wózków dziecięcych na boisko piłkarskie i wielofunkcyjne.
10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
12. Za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
13. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia lub sprzętu sportowego instruktorowi sportu.
14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające z obiektu.
15. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
16. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność, odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
17. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z boiska decyduje instruktor sportu.
18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów p.poż. i bhp, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowych można zgłaszać do administratora.