Regulamin

Regulamin korzystania z hali tenisowej MOSiR

  

 1. Hala tenisowa MOSiR przy ul. Sulechowskiej jest własnością Miasta Zielona Góra i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Hala jest obiektem sportowo- rekreacyjnym, czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 22.00, w soboty, niedziele i święta zgodnie z harmonogramem MOSiR (dostępnym w Dziale Sportu i Marketingu).
 3. Niniejszy regulamin określa zasadę korzystania z kortów w hali tenisowej oraz postępowania na jej terenie. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz ostępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Czas korzystania z kortu obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zejście z kortu.
 5. Wejście na kort odbywa się po wcześniejszej rezerwacji na podstawie opłaty uiszczonej w całości w kasie hali przed wejściem na kort lub na podstawie Umowy z MOSiR. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z owiązującym cennikiem MOSiR (dostępnym na www.mosir.zgora.pl)
 6. Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie korzystania z hali. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 7. Rezerwacji hali można dokonać w Dziale Sportu i Marketingu MOSiR osobiście bądź telefonicznie (nr tel. 68 412 50 36), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 8. Obiekt jest monitorowany.
 9. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy regulaminu, mogą być usunięte z hali bądź nie wpuszczane na halę przez obsługę.
 10. W hali obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia napojów alkoholowych oraz stosowania środków odurzających, spluwania oraz jedzenia posiłków.
 11. Nie należy dopuszczać do przenoszenia na płytę kortu  zanieczyszczeń tzn: brudu, piasku, ziemi które mogą powodować uszkodzenie nawierzchni.
 12. Zabrania się ustawiania na nawierzchni kortu jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe (np. krzesła, ławki, stoły).
 13. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z hali jedynie pod opieką osób pełnoletnich.
 14. Osoby z przeciwwskazaniami korzystają z kortu na własną odpowiedzialność.
 15. Użytkownicy hali tenisowej zobligowani są do:
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w wyposażeniu hali,
 • gry w kompletnym stroju sportowym
 • posiadania odpowiedniego obuwia sportowego przeznaczonego do gry w tenisa na kortach twardych o nawierzchni akrylowej Deco Turf, dotyczy również trenerów i opiekunów
 • stosowania się  do poleceń, uwag lub wytycznych pracownika obsługi hali tenisowej MOSiR.
 1. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi lub obsłudze obiektu.
 2. Dyrektor MOSiR oraz upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia naruszenia go do zakazania korzystania z kortu.
 3. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenia nawierzchni kortu (np. poprzez uderzenie rakietą o kort) bądź udostępnionego na hali sprzętu wskutek niewłaściwego użytkowania ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie.
 4. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu hali i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa  korzystania z hali - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w recepcji w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 oraz w weekendy od godziny 7:00 do 22:00.
 6. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy MOSiR a PZT prowadzenie treningów odbywać się będzie przez osobę uprawnioną w ramach udostępnionych godzin. W trakcie prowadzonych treningów na korcie może przebywać tylko wskazana powyżej osoba.

Do pobrania