Regulamin

Regulamin korzystania z Hali lekkoatletycznej MOSiR

 1. Hala lekkoatletyczno-tenisowa MOSiR przy ul. Sulechowskiej jest własnością Miasta Zielona Góra i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Hala jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 22.00, w soboty, niedziele i święta zgodnie z harmonogramem MOSiR.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Dyrektora MOSiR z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.
 5. Za korzystanie z hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem MOSiR.
 6. Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie korzystania z hali. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 7. Rezerwacji hali można dokonać w sekretariacie MOSiR osobiście bądź telefonicznie (nr tel. 68 412 50 01), od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 8. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy regulaminu, mogą być usunięte z hali bądź nie wpuszczane na halę przez obsługę.
 9. W hali obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia napojów alkoholowych oraz stosowania środków odurzających.
 10. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z hali jedynie pod opieką osób pełnoletnich.
 11. Z hali nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 • Obowiązkiem osób korzystających z hali jest: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w wyposażeniu hali,
 • posiadanie stroju sportowego, w szczególności odpowiedniego obuwia.
 1. Wszelkie urazy, skaleczenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 2. Dyrektor MOSiR oraz upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania korzystania z hali.
 3. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wskutek niewłaściwego użytkowania zobowiązane są do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.
 4. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu hali i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa korzystania z hali - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Do pobrania