Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z sauny MOSiR

 1. Sauna znajdująca się w budynku hali akrobatyczno-sportowej przy ul. Urszuli 22 jest własnością Miasta Zielona Góra i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Wszystkie osoby korzystające z sauny zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Za korzystanie z sauny pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem MOSiR.
 4. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy regulaminu mogą być usunięte z sauny bądź nie wpuszczane na saunę przez obsługę.
 5. W saunie obowiązuje zakaz: - wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, - palenia tytoniu, - siadania na piecu i wchodzenia na piec, - wnoszenia materiałów palnych, urządzeń elektrycznych, przedmiotów szklanych.
 6. Z sauny nie mogą korzystać dzieci do lat 13 oraz osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 7. Małoletni powyżej 13 r. życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 8. Jednocześnie z sauny może korzystać nie więcej niż 6 osób.
 9. Obowiązkiem osób korzystających z sauny jest przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: - przestrzeganie czasu korzystania z sauny – jeden cykl kąpieli trwa około 25 min: 8-15 min. przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8-12 min. stopniowe schładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 min.), - przestrzeganie zasady stopniowego wychładzania organizmu, - przestrzeganie zasady siadania na ręczniku, - przestrzeganie pozostałych zasad: a) przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty, ozdoby, itp., b) przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha, c) kąpiel rozpoczyna się od ław niskich, stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia, d) w ostatnich 2-3 min. przebywania w saunie należy przyjąć pozycję siedzącą z opuszczonymi nogami, e) po zakończonej kąpieli w saunie należy wypocząć 20 -30 min. i nie podejmować wysiłku fizycznego, f) wszelkie zmiany samopoczucia należy zgłosić obsłudze sauny.
 10. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wskutek niewłaściwego użytkowania zobowiązane są do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.
 11. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu sauny i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa korzystania z sauny - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Dyrektor MOSiR
15.02.2024

Do pobrania