Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z sauny MOSiR

 1. Sauna znajdująca się w budynku hali akrobatyczno-sportowej przy ul. Urszuli 22 jest własnością Miasta Zielona Góra i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Wszystkie osoby korzystające z sauny zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Za korzystanie z sauny pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem MOSiR.
 4. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy regulaminu mogą być usunięte z sauny bądź nie wpuszczane na saunę przez obsługę.
 5. W saunie obowiązuje zakaz:
 • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
 • palenia tytoniu,
 • siadania na piecu i wchodzenia na piec,
 • wnoszenia materiałów palnych, urządzeń elektrycznych, przedmiotów szklanych.
 1. Z sauny nie mogą korzystać dzieci do lat 13 oraz osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 2. Jednocześnie z sauny może korzystać nie więcej niż 6 osób.
 3. Obowiązkiem osób korzystających z sauny jest przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
 • przestrzeganie czasu korzystania z sauny – jeden cykl kąpieli trwa około 25 min: 8-15 min. przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8-12 min. stopniowe schładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 min.),
 • przestrzeganie zasady stopniowego wychładzania organizmu,
 • przestrzeganie zasady siadania na ręczniku,
 • przestrzeganie pozostałych zasad:
 1. przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty, ozdoby, itp.,
 2. przed wejściem do sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha,
 3. kąpiel rozpoczyna się od ław niskich, stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia,
 4. w ostatnich 2-3 min. przebywania w saunie należy przyjąć pozycję siedzącą z opuszczonymi nogami,
 5. po zakończonej kąpieli w saunie należy wypocząć 20 -30 min. i nie podejmować wysiłku fizycznego,
 6. wszelkie zmiany samopoczucia należy zgłosić obsłudze sauny.
 1. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wskutek niewłaściwego użytkowania zobowiązane są do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.
 2. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu sauny i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa korzystania z sauny - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyrektor MOSiR