Regulamin

Regulamin korzystania z kortów do Squasha

Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41, Zielona Góra

 
I. Część ogólna.
 1. Korty do gry w Squasha przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze są obiektem sportowo - rekreacyjnym będącym własnością Miasta Zielona Góra, w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Korty są czynne codziennie w godzinach od 7.45 do 21.30.
 3. Przed wejściem na teren kortów należy zapoznać się z regulaminem.
 4. Osoby przebywające na terenie kortów zobowiązane są podporządkować się zapisom regulaminu.
 5. Na kortach obowiązuje zakaz:
 • palenia tytoniu, rozniecania ognia, odpalania środków pirotechnicznych;
 • spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem;
 • zaśmiecania obiektu (np. słonecznikiem);
 • zachowania stwarzającego zagrożenie dla innych uczestników obiektu;
 • wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
 1. Dzieci mogą korzystać z kortów jedynie pod opieką osób dorosłych.
 2. Korty służą wyłącznie do gry w Squasha. Nie wolno wykorzystywać kortów w innych celach, a w szczególności uprawiać innych sportów.
II.  Zasady korzystania z kortów.
 1. Obowiązkiem osób korzystających z kortów jest:
 • stosowanie się do poleceń obsługi hali CRS w zakresie sposobu korzystania z kortów,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z kortów,
 • w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt obsłudze obiektu,
 • uzgodnienie z obsługą hali godzin wstępu na kort, uiszczenie stosownej opłaty zgodnie z cennikiem.
 1. Na kortach obowiązuje strój sportowy, w szczególności obuwie z podeszwą przystosowaną do gry w Squasha na parkiecie.
 2. Zajęcia grup korzystających z kortów powinny odbywać się w obecności opiekuna (instruktora, trenera).
 3. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
 4. Rezerwacji kortu można dokonać w recepcji MOSiR telefonicznie 068 412 50 00 oraz osobiście w godzinach otwarcia
hali CRS - codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 21.00 – maksymalnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
III. Odpłatność.
Do korzystania z kortów uprawniona jest osoba, która dokonała opłaty według obowiązującego cennika lub wykorzystuje ważny karnet wstępu na kort.
IV. Odpowiedzialność i kary.
 1. Obiekt wyposażony jest w pomieszczenie typu szatnia z zastrzeżeniem, iż MOSiR nie świadczy usług przechowywania.
 2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez osoby trzecie należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.
 3. Skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, ul. Sulechowska 41, Zielona Góra od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Zielona Góra, 03.01.2022
Dyrektor MOSiR
Numery alarmowe:
STRAZ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE 999