Regulamin

Regulamin korzystania z hali do koszykówki ul. Amelii
 1. Hala do koszykówki zwaną dalej „Halą” jest własnością Miasta Zielona Góra i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Hala czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.45 do 22.00, w soboty, niedziele i święta zgodnie z harmonogramem MOSiR.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Korzystanie z Hali odbywa się za zgodą Dyrektora MOSiR z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu.
 5. Za korzystanie z Hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie korzystania z Hali. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 7. W przypadku organizacji imprez lub zawodów, a także ze względu na awarię urządzeń, przeglądy techniczne, prace konserwacyjno- remontowe itp. Hala lub poszczególne jej części mogą zostać czasowo zamknięte.
 8. Rezerwacji Hali można dokonać osobiście w sekretariacie MOSiR, telefonicznie pod nr tel. 68 412 50 36 lub 68 412 50 01, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz na adres e-mail: mosir@mosir.zgora.pl
 9. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy regulaminu, mogą być usunięte z hali, bądź nie wpuszczane na Halę przez odpowiednie służby.
 10. W Hali obowiązuje zakaz palenia papierosów (w tym elektronicznych), picia napojów alkoholowych oraz stosowania środków odurzających.
 11. Dzieci do lat 18 mogą korzystać z Hali jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Zajęcia grup mogą odbywać się jedynie pod opieką wykwalifikowanego trenera bądź opiekuna.
 12. Zabrania się rodzicom, opiekunom oraz osobom nie biorącym udziału w zajęciach lub treningach, wejścia na płytę oraz trybuny znajdujące się przy parkiecie w Hali.
 13. Obowiązkiem osób korzystających z Hali jest:
  - posiadanie stroju sportowego, w szczególności odpowiedniego obuwia, przeznaczonego do gry w hali ”(czystego, nie pozostawiającego zabrudzeń, rys itp.)
  - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w wyposażeniu Hali,
  - przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
 14. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z Hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
 15. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Hali oraz w przypadku zauważenia nieprawidłowości lub uszkodzeń należy niezwłocznie informować obsługę.
 16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 17. Dyrektor MOSiR oraz upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania korzystania z Hali.
 18. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia Hali wskutek niewłaściwego użytkowania zobowiązane są do naprawienia szkody lub pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.
 19. Hala jest obiektem monitorowanym. Monitoring prowadzony jest w sposób ciągły, nienaruszający dóbr osobistych Użytkowników. Poprzez wejście na teren Hali Użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie jego pobytu w Obiekcie.
 20. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa korzystania z Hali - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności. 
 21. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.