Regulamin

Regulamin Hali Widowiskowo – Sportowej w Centrum Rekreacyjno-Sportowym

  

 1. Na   terenie   Hali   Widowiskowo   –   Sportowej   obowiązuje   Regulamin   Centrum Rekreacyjno – Sportowego oraz regulamin Hali Widowiskowo -  Sportowej.
 2. Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o Hali – należy przez to rozumieć Halę Widowiskowo   –   Sportową  wraz z  infrastrukturą  (ciągi   komunikacyjne,  szatnie, toalety, sala rozgrzewkowa).
 3. Korzystanie z Hali odbywa się za zgodą Dyrektora MOSiR z uwzględnieniem wcześniej ustalonego harmonogramu. 
 4. Za korzystanie z Hali pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem MOSiR.
 5. Dyrektor MOSiR zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie korzystania z Hali. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 6. Z Hali korzystać mogą: 
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • osoby fizyczne,
 • osoby   uczestniczące   oraz  kibice   wyłącznie   podczas  organizowanych   imprez sportowych, z przewidzianym udziałem publiczności.
 1. Z Hali nie mogą korzystać osoby: 
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi,
 • używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Hali, a także osoby nie stosujące się do przepisów Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub obsługi.
 1. Obowiązkiem osób korzystających z płyty Hali jest: 
 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 • używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówek" (czystego, najlepiej z jasną podeszwą, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali, 
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
 • dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy.
 1. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
 2. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia.
 3. Przebywającym   na   terenie   Hali   kategorycznie   zabrania   się:
 • palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających
 • wnoszenia i używania sprzętu nie sportowego,
 • wnoszenia żywności i napojów,
 • wieszania na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,-korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się na halisportowej,
 • korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,
 • wykonywania ćwiczeń w innym ubiorze niż sportowy,
 • wnoszenia wskaźników laserowych.
 1. W Hali  mogą  być  przeprowadzane zawody  sportowe w grach zespołowych tj.: koszykówka,  siatkówka,   piłka  ręczna,   halowa   piłka   nożna,   itp.   oraz  imprezy kulturalno-rozrywkowe. 
 2. W Hali można organizować  masowe imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe. Organizatorzy   imprez  masowych  zobowiązani  są   do  stosowania   przepisów   o bezpieczeństwie imprez masowych. 
 3. Wynajem Hali następuje na podstawie umowy określającej warunki najmu. 
 4. Podstawą wstępu i pobytu w Hali uczestników zajęć lub imprez jest:
 • dla widzów uczestniczących w imprezie biletowanej - ważny bilet wstępu,
 • dla uczestniczących w zajęciach sportowych – zaświadczenie lub identyfikator wystawiony przez organizatora zajęć, 
 • dla dziennikarzy prasa, radia i TV – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy lub akredytacja upoważniająca do wstępu na imprezę. 
 • dla gości honorowych itp. – zaproszenie wydane przez organizatora imprezy,
 • dla korzystających z Hali na podstawie najmu – umowa najmu. 
 1. Bilet wstępu zapewnia posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w dalszej części niniejszego regulaminu.
 2. Bilet wstępu lub zaproszenie upoważnia posiadacza do:
 • zajęcia miejsca określonego na bilecie, 
 • swobodnej obserwacji imprezy,  
 • kulturalnego kibicowania drużynom uczestniczącym w rywalizacji sportowej, 
 • korzystania z szatni i WC.
 1. Obowiązki posiadacza biletu wstępu:
 • zachowanie się  zgodnie z regulaminem obiektu, zarządzeniami  policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceniami spikera imprezy, 
 • korzystanie wyłącznie z wyraźnie oznakowanych wejść i wyjść z terenu obiektu, 
 • poruszanie się po obiekcie wytyczonym ciągiem komunikacyjnym i zajęcia miejsca w odpowiednim sektorze, chyba że zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe, 
 • kulturalne zachowanie w czasie pobytu na obiekcie. 
 • zachowanie biletu do czasu zakończenia imprezy, meczu.
 1. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu. 
 2. Dyrektor MOSiR oraz upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontroli przestrzegania Regulaminu, a w przypadku stwierdzenia uchybień  do zakazania korzystania z Hali.

Do pobrania